Αποστολέας Θέμα: Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΗΚΕΠ)  (Αναγνώστηκε 6260 φορές)

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3302
 • agent romanoff you miss me?
  • P.Tsiotakis
Εισαγωγικό σημείωμα ΗΚΕΠ

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΗΚΕΠ). Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την επιστημονική καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιου Τζιμογιάννη. Αποτελεί συνέχεια της συμμετοχής μας στην Ομάδα Ανάπτυξης του νέου Προγράμματος Σπουδών και έχει ως στόχο
 • την παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών Πληροφορικής των σχολείων που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για την Πληροφορική και τις ΤΠΕ, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, αξιοποιώντας τεχνολογίες και μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning)
 • τη δημιουργία, ανάπτυξη και υποστήριξη μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, η οποία θα σχεδιάζει και θα συνδιαμορφώνει διδακτικές παρεμβάσεις, θα μοιράζεται και θα αξιολογεί εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικά σενάρια, εμπειρίες και κάθε στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του νέου Προγράμματος Σπουδών στην εκπαιδευτική πρακτική ή στην ανάδειξη σημείων που χρήζουν αλλαγών
 • τη διερεύνηση και μελέτη μιας διαφορετικής προσέγγισης ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία υιοθετεί τις αρχές των κοινοτήτων πρακτικής, με στόχο την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της πράξης.
Το πρόγραμμα αυτό δεν χρηματοδοτείται από κάποιο φορέα. Όλοι οι συμμετέχοντες (διδάσκοντες, ειδικοί επιστήμονες και εκπαιδευτικοί) θα εμπλακούν και θα διαθέσουν το χρόνο τους σε εθελοντική βάση.

Το πρόγραμμα της ΗΚΕΠ θα λειτουργήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η υποστήριξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην Ηλεκτρονική Κοινότητα αναμένεται να γίνει, κυρίως, από τον Παναγιώτη Τσιωτάκη (καθηγητή Πληροφορικής και μέλος της ομάδας ανάπτυξης του νέου Προγράμματος Σπουδών) και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιο Τζιμογιάννη (συντονιστή της ομάδας ανάπτυξης του νέου Προγράμματος Σπουδών για τις ΤΠΕ). Στην ΗΚΕΠ αναμένεται να συμμετέχουν, στη συνέχεια, και άλλα μέλη της ομάδας ανάπτυξης του νέου Π.Σ. ή ειδικοί επιστήμονες, με παρεμβάσεις ή/και συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.

Οι θεματικές ενότητες της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της Ηλεκτρονικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών Πληροφορικής είναι οι εξής:
 • Γενικές αρχές και φιλοσοφία του νέου Π.Σ. Πληροφορικής-ΤΠΕ
 • Σύγχρονες Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το μάθημα
 • Διδακτική της Πληροφορικής και Παιδαγωγική Γνώση του αντικειμένου
 • Ζητήματα διδακτικού σχεδιασμού και οργάνωσης διδασκαλίας
 • Εξέλιξη της τεχνολογικής γνώσης για το αντικείμενο
 • Σχέδια έρευνας (projects) με ΤΠΕ
 • Χρήση εργαλείων Web2.0 στο μάθημα της Πληροφορικής-ΤΠΕ.
Οι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα και θα συμμετάσχουν ενεργά στα δρώμενα της Ηλεκτρονικής Κοινότητας, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και συμμετοχής από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Η τεχνολογική πλατφόρμα

Η τεχνολογική υποδομή που θα υποστηρίξει τη λειτουργία της ΗΚΕΠ φιλοξενείται και συντηρείται αποκλειστικά από την Ομάδα Συντονισμού στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης της κοινότητας αποτελείται από λογισμικά ανοικτού κώδικα τελευταίας γενιάς και συγκεκριμένα
 • πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης: Moodle
 • πλατφόρμα συνεργασίας και eportfolio: Mahara
 • πλατφόρμα wiki: Mediawiki
 • σύστημα βιντεοδιάσκεψης: BigBlueButton.
Η πρόσβαση σε όλα τα επιμέρους συστήματα γίνεται με ενιαίο τρόπο και με τη χρήση ενός λογαριασμού χρήστη (single sign-on).


Λίγα λόγια για τις Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ο σχεδιασμός, η λειτουργία και η μελέτη Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης αποτελεί διεθνώς ένα ανοικτό ερευνητικό ζήτημα. Μια Κοινότητα Μάθησης υιοθετεί τις αρχές των κοινοτήτων πρακτικής, όπου οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εμπλακούν σε συνεργατικές διαδικασίες υλοποίησης, εξάσκησης και, τελικά, μάθησης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η γνώση γύρω από ένα κοινό αντικείμενο αναπτύσσεται μέσω της προσωπικής ενασχόλησης κάθε συμμετέχοντα, της συνεργασίας, της διαμοίρασης και διάχυσης στην Κοινότητα.

Μια Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης λειτουργεί σε ένα πλαίσιο, όπου η αλληλεπίδραση, η διαμοίραση ιδεών και υλικού, ο σχολιασμός και η βελτίωση της δουλειάς των άλλων αποτελούν κοινή πρακτική. Η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η εκτίμηση είναι ισχυροί παράγοντες σύνδεσης και υποστήριξης μεταξύ των μελών της κοινότητας. Οι συντονιστές και οι συμμετέχοντες συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο συνεργασίας, ώστε να παρέχεται υψηλό επίπεδο διαλόγου και αλληλεπίδρασης, υποστήριξης, συνδημιουργίας και διαμοίρασης υλικού, με τη δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών που συγκροτούνται και τροποποιούνται δυναμικά.

Η επιτυχία μιας ΗΚΜ βασίζεται στους εξής παράγοντες:
 • ανάπτυξη κινήτρου και υιοθέτηση του κοινού στόχου
 • συστηματική συμμετοχή στη συλλογική προσπάθεια
 • ευέλικτες δραστηριότητες μάθησης
 • υψηλά επίπεδα διαλόγου, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας
 • δημιουργία και διαμοίραση νέας γνώσης
 • αυτονομία και ανεξαρτησία των μελών.


Χρονοδιάγραμμα

Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει χρονικά το τρέχον σχολικό έτος 2011-12, μέσα από την ενεργοποίηση, τη συστηματική συμμετοχή και την υλοποίηση ενεργειών από τους συμμετέχοντες, σε εβδομαδιαία βάση. Το πλάνο δράσης προβλέπει:
 • Φάση γνωριμίας και εξοικείωσης των μελών της κοινότητας.
 • Κριτική μελέτη, ανάλυση και εξειδίκευση του νέου Π.Σ. Πληροφορικής-ΤΠΕ.
 • Ανάπτυξη συζητήσεων (forum) για το Π.Σ. και τη στοχοθεσία του.
 • Ανάλυση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών σεναρίων από το Π.Σ. και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού. Εφαρμογή των προτεινόμενων εκπαιδευτικών σεναρίων στη διδακτική πράξη (ως έχουν ή με προσαρμογές), αναστοχασμός, κριτική αξιολόγηση, προτάσεις για αλλαγές, βελτιώσεις, επεκτάσεις κ.λπ. (forum).
 • Μελέτη υλικού σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού (όπως authentic learning, project based learning, εκπαιδευτικές εφαρμογές Web 2.0 κ.α.) και διεξαγωγή συζητήσεων  (forum).
 • Συγκρότηση υποομάδων και συνεργατική ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας. Αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη, διεξαγωγή συζητήσεων, αναστοχασμός, συμπεράσματα κ.λπ. (forum).
 • Αποτίμηση της λειτουργίας της Κοινότητας και της εμπειρίας των συμμετεχόντων.


Συμμετοχή

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στο ερωτηματολόγιο επιβεβαιώνετε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αυτό και βοηθάτε σημαντικά την Ομάδα Συντονισμού στον καλύτερο σχεδιασμό της Κοινότητας. Η Ομάδα Συντονισμού δεσμεύεται ότι το υλικό, που θα δημιουργηθεί και θα διατηρείται στις τεχνολογικές πλατφόρμες της Κοινότητας, θα είναι διαθέσιμο σε όλους και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Διαβεβαιώνουμε επίσης όλους τους συναδέλφους ότι θα τηρηθούν αυστηρά τα διεθνώς καθιερωμένα κριτήρια δεοντολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας.

Κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία είναι καλοδεχούμενη και επιθυμητή, τόσο για τη διαμόρφωση των υπό μελέτη αντικειμένων όσο και για την επέκταση της δράσης. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Παναγιώτη Τσιωτάκη (email: ptsiotakis@yahoo.gr).


Καλή επιτυχία στην κοινή μας προσπάθεια

Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Λάμπρος Μπουκουβάλας

 • Η παιδεία είναι: στους φτωχούς, ΠΛΟΥΤΟΣ. Στους πλούσιους, ΣΤΟΛΙΔΙ. Στους νέους, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (Διογένης) !
 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 1229
  • Το μπλογκάκι μου
Συγχαρητήρια στην ομάδα και καλή δύναμη!
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται…

Keep Growing

 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2011
 • *
 • Μηνύματα: 2023
 • Παναγιώτης Πέντσας Γυμνάσιο Σορωνής
  • Περισσότερες πληροφορίες για μένα
Μπορεί κάποιος να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, αν δε διδάσκει φέτος σε πιλοτικό σχολείο;
Ο Έρωτας (του Εκπ/κου Πληροφορικού) στ' αλώνια της καλδέρας (του υπνωτισμού).

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3302
 • agent romanoff you miss me?
  • P.Tsiotakis
ναι Παναγιώτη, ουσιαστικά με αυτό το κείμενο
απευθύνουμε πρόσκληση σε όποιον εκπαιδευτικό πληροφορικής επιθυμεί
(ακόμη κι αν διδάσκει σε λύκειο/επαλ την τρέχουσα σχολική χρονιά)
να ενταχθεί στην κοινότητα. Το μόνο που χρειάζεται είναι όρεξη :))))

το ερωτηματολόγιο στο google docs, ουσιαστικά μου δίνει 2-3 στοιχεία για να δημιουργήσω τους λογαριασμούς χρήστη.


http://eprl.korinthos.uop.gr/s/index.php/2011-11-02-18-16-34
« Τελευταία τροποποίηση: 19 Δεκ 2011, 11:45:45 μμ από Παναγιώτης Τσιωτάκης »

Keep Growing

 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2011
 • *
 • Μηνύματα: 2023
 • Παναγιώτης Πέντσας Γυμνάσιο Σορωνής
  • Περισσότερες πληροφορίες για μένα
Παναγιώτη, το link που έβαλες είναι το διπλάσιο από το κανονικό.  :)
Εντάξει, καταλαβαίνω το πάθος, αλλά δεν είναι για χόρταση.  ;D
Ο Έρωτας (του Εκπ/κου Πληροφορικού) στ' αλώνια της καλδέρας (του υπνωτισμού).

amichail

 • Βετεράνος
 • ****
 • Μηνύματα: 98
Επειδή όλο ξεχνάω το σύνδεσμο και ανατρέχω σε αυτό το θέμα πάντα για να τον βρω, παραθέτω το σωστό:
http://eprl.korinthos.uop.gr/s/index.php/2011-11-02-18-16-34

...για να μπορώ να το πατάω από εδώ :-)
Για μένα θα πω μόνο ότι είμαι ο τύπος του δασκάλου που αν κάνω ένα μάθημα για 50η φορά θα αλλάξω για 52η φορά τις σημειώσεις μου

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3302
 • agent romanoff you miss me?
  • P.Tsiotakis
ή πιο απλά

http://tiny.cc/HKEP

και με την ευκαιρία, η κοινότητα είναι ανοικτή

arliba

 • Βετεράνος
 • ****
 • Μηνύματα: 66
ή πιο απλά

http://tiny.cc/HKEP

και με την ευκαιρία, η κοινότητα είναι ανοικτή

θέλω και εγώ να μπω σε αυτή την κοινότητα και να βοηθήσω στην κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού.

Όμως θέλω να μπω με τις προϋποθέσεις που θέτει το mirtilo.

Προβλέπεται κάτι για την περίπτωσή μου ή δεν έχω ελπίδες;
"Ευτυχώς, το στέκι είναι (τελικά) μια όαση Δημοκρατίας" -- Keep Growing
Μετά το law-bay.com, καιρός είναι να πάμε και για το law-bay.edu !
Το υπουργείο κυνοβολευτικής υγείας προειδοποιεί: Τα κείμενα που προκύπτουν από ψηφοφορίες. προκαλούν σύγχυση, θυμό, εφίδρωση και υψηλούς καρδιακούς σφυγμούς σε όσους πάσχουν από ψηφοφοβία.

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3302
 • agent romanoff you miss me?
  • P.Tsiotakis
με κάθε τιμή και σεβασμό (ειλικρινά), στην κοινότητα ΗΚΕΠ δεν υπάρχει ανωνυμία.

στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως για να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ των μελών της κοινότητας (και ειδικά στην περίπτωση ηλεκτρονικών κοινοτήτων με απομακρυσμένα μέλη) τα μέλη πρέπει να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στους άλλους.

πάντως αν κάνεις αίτηση σε ανύποπτο χρόνο κανείς δε θα μπορούσε να συνδυάσει τον arliba του στεκιού με τον άλλο λογαριασμό, πέραν ίσως από εμένα.

Βέβαια το σίγουρο είναι οτι θα απενεργοποιούσα τα polls σε moodle και mahara   :o  :)

μακάρι να αλλάξεις τη γνώμη σου

Λάμπρος Μπουκουβάλας

 • Η παιδεία είναι: στους φτωχούς, ΠΛΟΥΤΟΣ. Στους πλούσιους, ΣΤΟΛΙΔΙ. Στους νέους, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (Διογένης) !
 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 1229
  • Το μπλογκάκι μου
Αρλίμπα,
από τη στιγμή που επιθυμείς να προσφέρεις, δε μπορώ να καταλάβω σε τί ακριβώς σε δεσμεύει η επωνυμία ή για ποιον λόγο επιθυμείς να συμμετέχεις με τους όρους του μύρτιλο και όχι των τζιμογιάννη & τσιωτάκη.

Από τη μια επιθυμείς να χτίσεις, να προσφέρεις -και όλοι υποκλινόμαστε μπροστά σε ανθρώπους που μας τραβούν όλους προς κάτι καλύτερο- και από την άλλη χαλάς τα τούβλα που έχτισες... ειλικρινά, δε βγάζω νόημα.
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται…

arliba

 • Βετεράνος
 • ****
 • Μηνύματα: 66
Αρλίμπα,
από τη στιγμή που επιθυμείς να προσφέρεις, δε μπορώ να καταλάβω σε τί ακριβώς σε δεσμεύει η επωνυμία ή για ποιον λόγο επιθυμείς να συμμετέχεις με τους όρους του μύρτιλο και όχι των τζιμογιάννη & τσιωτάκη.

Από τη μια επιθυμείς να χτίσεις, να προσφέρεις -και όλοι υποκλινόμαστε μπροστά σε ανθρώπους που μας τραβούν όλους προς κάτι καλύτερο- και από την άλλη χαλάς τα τούβλα που έχτισες... ειλικρινά, δε βγάζω νόημα.

Να στο αντιστρέψω το ερώτημα και με ελαφριά troll διάθεση.
Και δεν αφορά το παρακάτω που θα πω το ΗΚΕΠ, είναι απλά το επιχείρημά μου για να παραμένω ανώνυμος.

Γιατί κάποιοι θέλουν να προσφέρουν επώνυμα;
Μήπως γιατί , χρησιμοποιώντας ως βάση την δουλεία που έχουν κάνει οι πολλοί, οι ανώνυμοι, την παρουσιάζουν σαν δικιά τους
και παίρνουν επιχορηγήσεις ή αξιώματα από το υπουργείο ή την ευρωπαική ένωση;

"Ευτυχώς, το στέκι είναι (τελικά) μια όαση Δημοκρατίας" -- Keep Growing
Μετά το law-bay.com, καιρός είναι να πάμε και για το law-bay.edu !
Το υπουργείο κυνοβολευτικής υγείας προειδοποιεί: Τα κείμενα που προκύπτουν από ψηφοφορίες. προκαλούν σύγχυση, θυμό, εφίδρωση και υψηλούς καρδιακούς σφυγμούς σε όσους πάσχουν από ψηφοφοβία.

Λάμπρος Μπουκουβάλας

 • Η παιδεία είναι: στους φτωχούς, ΠΛΟΥΤΟΣ. Στους πλούσιους, ΣΤΟΛΙΔΙ. Στους νέους, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (Διογένης) !
 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 1229
  • Το μπλογκάκι μου
Γιατί κάποιοι θέλουν να προσφέρουν επώνυμα;
Μήπως γιατί , χρησιμοποιώντας ως βάση την δουλεία που έχουν κάνει οι πολλοί, οι ανώνυμοι, την παρουσιάζουν σαν δικιά τους
και παίρνουν επιχορηγήσεις ή αξιώματα από το υπουργείο ή την ευρωπαική ένωση;


Υπάρχουν πασιφανείς λόγοι για τους οποίους κάποιος πρέπει να είναι επώνυμος. Τους γνωρίζουν σχεδόν όλοι οι ενήλικες.
Σχετικά με το κείμενό σου, το οποίο και παραθέτω, αν σέβεσαι τη δημοκρατική διαδικασία και το συγκεκριμένο φόρουμ, οφείλεις επώνυμα να μιλήσεις με ακρίβεια, με στοιχεία, να αναφέρεις με λεπτομέρειες ποιες δουλειές κάνουν ποιοι ανώνυμοι και ποιοι επώνυμοι λειτουργούν εις βάρος των ανώνυμων, ποιοι λαμβάνουν επιχορηγήσεις και αξιώματα.
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται…

skoud

 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 252
 • Σταύρος Κουνάδης
...  οφείλεις επώνυμα να μιλήσεις ...

Προσωπικά arliba δέχομαι να μιλήσεις έστω και ανώνυμα για αυτά που σε προκαλεί ο Λάμπρος. Τα 4 τελευταία χρόνια που ήμουν στο Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. άκουσα πολλές φορές παρόμοιες συκοφαντίες, χωρίς να απαντώ λόγω αυτής της θέσης μου. Καιρός είναι όποιος έχει το θάρος να μας φέρει και καμμιά απόδειξη περί αυτών... Προκάλεσα για αυτό με το κείμενο μου κάποιους θρασύδειλους, αλλά "φωνή βοώντος"...
Ενώ οι μαθητές ξέχασαν από καιρό τα λάθη του δασκάλου, αυτός ακόμα τα θυμάται...

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3302
 • agent romanoff you miss me?
  • P.Tsiotakis
πάντως, παραμένοντας ανώνυμος, μπορεί οποιοσδήποτε κακοπροαίρετος να χρησιμοποιήσει το υλικό από τις ψηφοφορίες και να το παρουσιάσει ως δικό του

alkisg

 • Τεχνικός / καθαρίστρια
 • *****
 • Μηνύματα: 5531
  • Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
Όμως θέλω να μπω με τις προϋποθέσεις που θέτει το mirtilo.

Κι εγώ δέχομαι κώδικα, έστω και ανώνυμα, σε μορφή module για το SMF, για αυτά που προτείνει ο mirtilo/arliba.
Arliba να υποθέσω ότι δεν είσαι μόνο της θεωρίας, έτσι; Αν δεν μπορείς να αφιερώσεις μερικές βδομάδες από τη ζωή σου για να υλοποιήσεις την ιδέα σου, τότε δεν έχει νόημα να ζητάς από άλλους να στην υλοποιήσουν...

arliba

 • Βετεράνος
 • ****
 • Μηνύματα: 66
Προσωπικά arliba δέχομαι να μιλήσεις έστω και ανώνυμα για αυτά που σε προκαλεί ο Λάμπρος. Τα 4 τελευταία χρόνια που ήμουν στο Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. άκουσα πολλές φορές παρόμοιες συκοφαντίες, χωρίς να απαντώ λόγω αυτής της θέσης μου. Καιρός είναι όποιος έχει το θάρος να μας φέρει και καμμιά απόδειξη περί αυτών... Προκάλεσα για αυτό με το κείμενο μου κάποιους θρασύδειλους, αλλά "φωνή βοώντος"...

Μην το παίρνεις προσωπικά.
Μίλησα γενικά για τους επώνυμους. Δεν υπάρχει κανένα υπονοούμενο ούτε για σένα προσωπικά ούτε για την πεκαπ.
Αφού δεν συμμετέχω δια ζώσης στην κοινότητά σας, πως μπορώ να ξέρω ποιός εκμεταλεύεται ποιόν;

Αυτό που λέω είναι ότι κάποιοι επώνυμοι εκμεταλεύονται ανώνυμους για να παρουσιάζουν δουλειές και να παίρνουν
οφέλη, και αυτό ισχύει γενικά, δεν το εξειδικεύω για την εδώ κοινότητα.
"Ευτυχώς, το στέκι είναι (τελικά) μια όαση Δημοκρατίας" -- Keep Growing
Μετά το law-bay.com, καιρός είναι να πάμε και για το law-bay.edu !
Το υπουργείο κυνοβολευτικής υγείας προειδοποιεί: Τα κείμενα που προκύπτουν από ψηφοφορίες. προκαλούν σύγχυση, θυμό, εφίδρωση και υψηλούς καρδιακούς σφυγμούς σε όσους πάσχουν από ψηφοφοβία.

arliba

 • Βετεράνος
 • ****
 • Μηνύματα: 66
πάντως, παραμένοντας ανώνυμος, μπορεί οποιοσδήποτε κακοπροαίρετος να χρησιμοποιήσει το υλικό από τις ψηφοφορίες και να το παρουσιάσει ως δικό του

έχεις δίκαιο.

Από εδώ και στο εξής, ότι γράφω είναι creative commons License.

Και στην τελική, ανήκει στον alkisg, όχι σε οποιονδήποτε.
"Ευτυχώς, το στέκι είναι (τελικά) μια όαση Δημοκρατίας" -- Keep Growing
Μετά το law-bay.com, καιρός είναι να πάμε και για το law-bay.edu !
Το υπουργείο κυνοβολευτικής υγείας προειδοποιεί: Τα κείμενα που προκύπτουν από ψηφοφορίες. προκαλούν σύγχυση, θυμό, εφίδρωση και υψηλούς καρδιακούς σφυγμούς σε όσους πάσχουν από ψηφοφοβία.

arliba

 • Βετεράνος
 • ****
 • Μηνύματα: 66
Κι εγώ δέχομαι κώδικα, έστω και ανώνυμα, σε μορφή module για το SMF, για αυτά που προτείνει ο mirtilo/arliba.
Arliba να υποθέσω ότι δεν είσαι μόνο της θεωρίας, έτσι; Αν δεν μπορείς να αφιερώσεις μερικές βδομάδες από τη ζωή σου για να υλοποιήσεις την ιδέα σου, τότε δεν έχει νόημα να ζητάς από άλλους να στην υλοποιήσουν...

Το εννοείς αυτό που λες;
"Ευτυχώς, το στέκι είναι (τελικά) μια όαση Δημοκρατίας" -- Keep Growing
Μετά το law-bay.com, καιρός είναι να πάμε και για το law-bay.edu !
Το υπουργείο κυνοβολευτικής υγείας προειδοποιεί: Τα κείμενα που προκύπτουν από ψηφοφορίες. προκαλούν σύγχυση, θυμό, εφίδρωση και υψηλούς καρδιακούς σφυγμούς σε όσους πάσχουν από ψηφοφοβία.

alkisg

 • Τεχνικός / καθαρίστρια
 • *****
 • Μηνύματα: 5531
  • Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
Βεβαίως, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Να είναι προαιρετικό.
2) Να είναι σε μορφή SMF module, ώστε να μπορούμε να το εγκαταστήσουμε σε < 10 λεπτά, και ώστε να μπορεί να ξαναεγκαθίσταται αυτόματα μετά από upgrades.
3) Να δεσμευτείς ότι θα κάνεις maintain το module για τις επόμενες εκδόσεις του SMF για τα επόμενα χρόνια που θα υπάρχει το Στέκι.
4) Οι διαχειριστές να μην χρειάζονται πάνω από λίγα δευτερόλεπτα για την εγγραφή κάθε μέλους. Άρα όλα θα πρέπει να γίνονται μέσα από plugin για το administration interface του SMF. Γιατί προφανώς αν τους πεις να πρέπει να εγκαταστήσουν προγράμματα τοπικά στο PC τους, και να τρέχουν εντολές για κάθε χρήστη, ε, δεν πρόκειται να το κάνουν.

ΟΚ; Περιμένω με ανυπομονησία την πρώτη σου προσφορά σε αυτήν την κοινότητα.

Λάμπρος Μπουκουβάλας

 • Η παιδεία είναι: στους φτωχούς, ΠΛΟΥΤΟΣ. Στους πλούσιους, ΣΤΟΛΙΔΙ. Στους νέους, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (Διογένης) !
 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 1229
  • Το μπλογκάκι μου

Μίλησα γενικά για τους επώνυμους.
Αφού δεν συμμετέχω δια ζώσης στην κοινότητά σας, πως μπορώ να ξέρω ποιός εκμεταλεύεται ποιόν;

Αυτό που λέω είναι ότι κάποιοι επώνυμοι εκμεταλεύονται ανώνυμους για να παρουσιάζουν δουλειές και να παίρνουν
οφέλη, και αυτό ισχύει γενικά, δεν το εξειδικεύω για την εδώ κοινότητα.


οκ, έχεις δίκιο. Γενικά οι πολιτικοί μετά των γραμματέων είναι διεφθαρμένοι και ταυτόχρονα ανίκανοι, αλλά επιβιώνουν όπως ο φελλός στη θάλασσα. Τί σχέση όμως έχει μια τέτοια γενικόλογη φράση εδώ στο στέκι;;; Για να είμαι ειλικρινής, όπως το διάβασα από δικό σου πηγαίο κείμενο, μάλλον καρφί ήταν προς μέλη που γράφουν στο στέκι, παρά μια γενική κουβέντα του στυλ "άτιμη κοινωνία, που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους ρίχνεις στα τάρταρα" (από γνωστή ελληνική ταινία με τον κ. Πετροχείλο).

Επίσης, τί σημαίνει ότι δεν συμμετέχεις "διά ζώσης" στην κοινότητά **σας**";;;; Όσοι γράφουμε, βρισκόμαστε διακτινισμένοι ανά την Ελλάδα. Εγώ τους περισσότερους από εδώ τους γνωρίζω μόνο με το user name τους και με κάποιους λίγους έτυχε να συναντηθούμε σε σχολεία ή εκδηλώσεις στα 9 χρόνια που είμαι καθηγητής σε δημόσιο σχολείο...

Αν και αυτό που νομίζω ότι τονίζεις ιδιαίτερα, είναι το **σας**. Δηλώνεις ότι νοιώθεις ξένο σώμα... Αν είναι έτσι, στο χέρι σου είναι να συνεργαστείς με τους κοινούς μας όρους και σκοπούς και να γίνεις **μέλος, όχι πυροβόλο**...

Εγώ είμαι άτομο με καλή διάθεση. θεωρώ ότι by default όλοι συμμετέχουν θετικά. Αν ενδιαφέρεσαι να συμμετέχεις θετικά, απόδειξέ το. Νομίζω ότι δέχτηκες σχετική πρόσκληση από τον Άλκη.

Όσο για την επωνυμία/ανωνυμία, είναι εύκολο να δικαιολογούμε τις αποφάσεις της ζωής μας με γενικές θεωρίες, τις οποίες έχουμε πιστέψει τόσο βαθιά, που έχουν γίνει μέρος της φύσης μας (έξις δευτέρα φύσις, έλεγαν οι αρχαίοι δικαίως!). Είμαι ανώνυμος, εξαιτίας της τάδε ωραίας (σε μένα) θεωρίας. ΚαΙ ζω έτσι, μιλάω έτσι, ντύνομαι έτσι κ.λπ., γιατί μπλα μπλα μπλα (και παραθέτω εδώ καλοσχηματισμένες θεωρίες, αντί να δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να πω ότι είμαι λάθος!)

Κι εγώ σου λέω τη δική μου θεωρία: είμαι επώνυμος, γιατί θέλω να γράφω και να με ξέρουν (όχι για δόξα), και φέρω την ευθύνη των γραφόμενών μου. Θα μπορούσα να βάλω ένα username baklavas_me_garnitoura_salami_aeros και να λέω ό,τι θέλω. Μήπως θα με ξέρει κανένας ποιος είμαι; Θα βάλω και μια άλλη εικόνα (όχι τον γάιδαρο που έχω τώρα, αλλά μια σημαία με το "Α" -από το αναρχία και ανευθυνότητα) και όλα μέλι γάλα!

Τέλος πάντων, αν κάποιος θυμάται, μια κουβέντα που έγραψα παλαιότερα και την εννοώ στο ακέραιο, εγώ δεν διαφωνώ ποτέ με ανθρώπους, αλλά με συμπεριφορές. Όλοι καλοί είμαστε, αλλά δεν προσέχουμε πάντα.

Νομίζω ότι τέτοιες μέρες είναι προβληματικό και αδιέξοδο να ασχολούμαστε με τέτοιες κουβέντες (άλλωστε το θέμα είναι η ΗΚΕΠ, όχι τί γράφει και τί πιστεύει καθένας) (και συγνώμη Παναγιώτη που με όσα γράφω ξεφεύγω από το θέμα σου). Προέχει να περάσουμε καλά Χριστούγεννα, να νοιώσουμε το αληθινό νόημα των ημερών αυτών, καθένας να προσκυνήσει τη φάτνη και να ετοιμάσει τη φάτνη της καρδιάς του για να δεχτεί το Θεό. Να αφήσουμε εκεί τα πάθη μας, να γίνουμε άλλοι άνθρωποι, καινούργιοι. Έχουμε τεράστια αποθέματα αγάπης για να δώσουμε στην οικογένειά μας (αλλά και σε ανθρώπους ξένους) και οφείλουμε να ξεπεράσουμε επιτέλους τον εαυτούλη μας...

Καλά Χριστούγεννα λοιπόν σε όλους και τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα και λύνονται εύκολα!
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται…

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3302
 • agent romanoff you miss me?
  • P.Tsiotakis
Μην το παίρνεις προσωπικά.
Μίλησα γενικά για τους επώνυμους. Δεν υπάρχει κανένα υπονοούμενο ούτε για σένα προσωπικά ούτε για την πεκαπ.
Αφού δεν συμμετέχω δια ζώσης στην κοινότητά σας, πως μπορώ να ξέρω ποιός εκμεταλεύεται ποιόν;
Αυτό που λέω είναι ότι κάποιοι επώνυμοι εκμεταλεύονται ανώνυμους για να παρουσιάζουν δουλειές και να παίρνουν
οφέλη, και αυτό ισχύει γενικά, δεν το εξειδικεύω για την εδώ κοινότητα.

Αρχικά είπες οτι δεν αφορά αυτό που γράφεις, στην ΗΚΕΠ, αλλά μάλλον αφορά...
Τόσα χρόνια συμμετοχής στο στέκι, έχω διαβάσει πολλά και έχω αντισώματα.

Μόνο ένα σχόλιο θα κάνω, γιατί δεν έχω το χρόνο (όσο έχεις εσύ απ'ότι φαίνεται) να ασχολούμαι με τέτοια θέματα:
δεν υπάρχουν ανώνυμοι και επώνυμοι, διότι όλοι έχουν επώνυμο (και όνομα). Όλοι εκτός από σένα που επέλεξες το arliba ως συνδυασμό του αναγραμματισμού του αρβύλα (arbila) και του αρλούμπα (arluba)...

Καλή συνέχεια στον δημοκρατικό αγώνα κατά της εκμετάλλευσης....

arliba

 • Βετεράνος
 • ****
 • Μηνύματα: 66
Αρχικά είπες οτι δεν αφορά αυτό που γράφεις, στην ΗΚΕΠ, αλλά μάλλον αφορά...

όχι, το ξαναλέω πάλι, δεν αφορούν καθόλου αυτά που είπα το ΗΚΕΠ. το ΗΚΕΠ είναι μια παρα πολύ καλή προσπάθεια.
Πρέπει να μαζευτούν όλοι οι καθηγητές πληροφορικής, και να συμμετέχουν σε αυτό
για να φτιαχτεί επιτέλους κάποιο εκπαιδευτικό υλικό ποιότητας.  Νομίζω ανέφερα κιόλας ότι αυτό που είπα ήταν troll,
ήταν μια γενική συζήτηση περί ανωνυμίας.

Το θέμα της ανωνυμίας είναι προσωπική μου άποψη,  δεν αφορά τους υπόλοιπους.
Το επιχείρημά σου πάντως, ότι το βιβλίο λέει ότι για να φτιαχτεί δεσμός μεταξύ των συμμετεχόντων
πρέπει να είναι επώνυμοι, σε αυτό δεν συμφωνώ.
Εγώ νομίζω ότι αν παρακάμψουμε τον κοινωνικό κομπλεξισμό που έχουμε ως επώνυμοι ενήλικες
που φοβόμαστε να μιλήσουμε ελεύθερα για να μην εκτεθούμε, γνωριζόμαστε καλύτερα.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μπορείς να με αναγνωρίζεις  ότι κωδικό και αν βάλω.
Συμβαίνει αυτό γιατί ήμουν ανώνυμος και μιλούσα ελεύθερα.
Αν ήμουν επώνυμος, ίσως να μην με αναγνώριζες, γιατί θα πρόσεχα περισσότερο τα λεγόμενά μου.

Καλα χριστούγεννα σε όλους και απο μένα.


"Ευτυχώς, το στέκι είναι (τελικά) μια όαση Δημοκρατίας" -- Keep Growing
Μετά το law-bay.com, καιρός είναι να πάμε και για το law-bay.edu !
Το υπουργείο κυνοβολευτικής υγείας προειδοποιεί: Τα κείμενα που προκύπτουν από ψηφοφορίες. προκαλούν σύγχυση, θυμό, εφίδρωση και υψηλούς καρδιακούς σφυγμούς σε όσους πάσχουν από ψηφοφοβία.

skoud

 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 252
 • Σταύρος Κουνάδης
Μην το παίρνεις προσωπικά.
Μίλησα γενικά για τους επώνυμους. Δεν υπάρχει κανένα υπονοούμενο ούτε για σένα προσωπικά ούτε για την πεκαπ.
Αφού δεν συμμετέχω δια ζώσης στην κοινότητά σας, πως μπορώ να ξέρω ποιός εκμεταλεύεται ποιόν;

Αυτό που λέω είναι ότι κάποιοι επώνυμοι εκμεταλεύονται ανώνυμους για να παρουσιάζουν δουλειές και να παίρνουν
οφέλη, και αυτό ισχύει γενικά, δεν το εξειδικεύω για την εδώ κοινότητα.


Επειδή είσαι οπαδός της Δημοκρατίας, πρέπει να ξέρεις ότι μια από τις βασικές αρχές της είναι η  προστασία της μειοψηφίας.

Αν λοιπόν θίγεται έστω και ένας από τους "επώνυμους" (πιστεύω πολύ περισσότεροι) από τις αυθαίρετες γενικεύσεις, αυτό είναι τουλάχιστον αντιδημοκρατικό. Θα ήταν δημοκρατικό και τίμιο, σε τέτοιες περιπτώσεις να αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα και περιπτώσεις και να μην πίπτει η όποια κατηγορία (ή λάσπη) «επί δίκαιων και αδίκων».

Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν εσύ αναφέρεσαι ή όχι σε εμένα (απαντώ και στο pm που μου έστειλες), αλλά το ότι "η μπάλα τους/μας παίρνει όλους". Μάλιστα ίσως αυτό να γίνεται μερικές φορές εκ λάθους (όπως υποθέτω στην δική σου περίπτωση), αλλά σε άλλες περιπτώσεις (που αναφέρθηκα εγώ) γίνεται συνειδητά και με συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς...
Ενώ οι μαθητές ξέχασαν από καιρό τα λάθη του δασκάλου, αυτός ακόμα τα θυμάται...