Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**

Ξεκίνησε από P.Tsiotakis, 21 Απρ 2010, 12:51:56 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

P.Tsiotakis


P.Tsiotakis

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για το μάθημα «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον».

Μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (αριθ. πρωτ. 735/14-04-2010), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το μάθημα «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» που απαντούν σε ερωτήματα Σχολικών Συμβούλων και έχουν ως εξής:
«...όπως προσδιορίζεται στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής, «Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι, να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον». Μεταξύ δε των στόχων, που τίθενται, αναφέρονται και οι εξής:
Οι μαθητές:
-   να μπορούν να αναλύουν ένα απλό πρόβλημα και να σχεδιάζουν τη λύση του
-   να έχουν αναπτύξει ικανότητες μοντελοποίησης και αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων
-   να μπορούν να χρησιμοποιούν συμβολικές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων και την επεξεργασία δεδομένων.
Με βάση τα προαναφερθέντα και τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη, που έχει ορισθεί, για το διδακτικό έτος 2009 – 2010,
1)   σε ό,τι αφορά το ερώτημα:
«Οι παράγραφοι με τα λυμένα παραδείγματα στο Τετράδιο Μαθητή περιέχουν μερικούς πρόσθετους όρους ΘΕΩΡΙΑΣ:
-   Ρίζα(), στην ψευδογλώσσα (σελ. 18)
-   αραιός πίνακας (σελ. 32)
-   ταξινόμηση με επιλογή (σελ. 38)
-   δεύτερη παρατήρηση για τη ΓΙΑ (σελ. 78)
-   Παράλληλοι πίνακες (σελ. 88)
-   τριγωνικός πίνακας (σελ. 97)
Θεωρούνται εκτός εξεταστέας ύλης;
Μπορεί να ζητηθεί από το μαθητή κάτι που στη διατύπωσή του, ή στη ζητούμενη απάντησή του, περιλαμβάνει κάποια από τις έννοιες «αραιός πίνακας», «ταξινόμηση με επιλογή», «Παράλληλοι πίνακες», «τριγωνικός πίνακας»; Μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μαθητής σε ψευδογλώσσα την «ψευδοσυνάρτηση» Ρίζα(); Μπορεί ο μαθητής να μεταβάλλει το μετρητή (ή την αρχική/τελική τιμή του) μιας ΓΙΑ μέσα στο βρόχο του; Το «χρησιμοποιείται όταν έχουν δεδομένο πλήθος επαναλήψεων» στο βιβλίο μαθητή δεν αποκλείει τη θετική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Η δεύτερη υπόδειξη της σελίδας 78 του Τετραδίου Μαθητή την αποκλείει.»
Όπως αναφέρεται στο «Λίγα λόγια για το μαθητή» του Τετραδίου Μαθητή αυτό είναι «... ένα συμπληρωματικό, αλλά ταυτόχρονα και λειτουργικά απαραίτητο σύγγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος 'Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον'. Σκοπός του μαθήματος δεν είναι να σε διδάξει και να εμβαθύνεις σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού» και, σε άλλο σημείο, «Η θεωρητική πλευρά του μαθήματος καλύπτεται από το βιβλίο μαθητή. Σκοπός του τετραδίου αυτού είναι να σου προσφέρει μέσα από τα έτοιμα παραδείγματα που σου παρουσιάζει, αλλά και τις δραστηριότητες που σου προτείνει, μια πρακτική προσέγγιση των γνώσεων που παραθέτονται στο βιβλίο μαθητή».
Ως εκ τούτου τα παραδείγματα του Τετραδίου Μαθητή έχουν ως στόχο την εμπέδωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος και γι' αυτό τον σκοπό αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς.
Επομένως, νέες έννοιες, νέοι όροι κ. ά., που περιέχονται στο Τετράδιο Μαθητή και δεν αναφέρονται στο Βιβλίο Μαθητή, βάσει του οποίου έχει προσδιορισθεί η διδακτέα – εξεταστέα ύλη, θεωρούνται εκτός εξεταστέας ύλης. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να ζητηθεί ο ορισμός του «αραιού πίνακα», αφού αυτός δεν αναφέρεται στο Βιβλίο Μαθητή. Σε περίπτωση, όμως, που δοθεί άσκηση ή πρόβλημα με αναφορά σε μια τέτοια έννοια, τότε αυτή θα πρέπει να επεξηγείται όπως στο αντίστοιχο παράδειγμα του Τετραδίου Μαθητή, ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την άσκηση ή το πρόβλημα με τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από το Βιβλίο Μαθητή. Μπορεί, δηλαδή, να δοθεί σε αντιστοιχία με το παράδειγμα του αραιού πίνακα (Παράδειγμα 5, σελ. 32 του Τετραδίου Μαθητή) ως άσκηση ένας τέτοιος πίνακας και να ζητηθεί «να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα τον μετασχηματίζει σε έναν μονοδιάστατο πίνακα του οποίου κάθε τριάδα διαδοχικών στοιχείων, με αρχή την πρώτη τριάδα, προσδιορίζεται από τον αριθμό γραμμής, τον αριθμό στήλης και το αντίστοιχο μη μηδενικό στοιχείο του δοθέντος πίνακα».
Όσον αφορά τη μεταβολή του μετρητή μιας ΓΙΑ μέσα στο βρόχο του, δεύτερη υπόδειξη της σελίδας 78 του Τετραδίου Μαθητή αναφέρεται: «Ποτέ μην χρησιμοποιείς εντολές που αλλάζουν την αρχική τιμή, την τελική τιμή, το βήμα ή τη μεταβλητή που ελέγχει την επανάληψη μέσα σε ένα βρόχο ΓΙΑ. Αν και μερικές γλώσσες προγραμματισμού επιτρέπουν αυτές τις αλλαγές, να τις αποφεύγεις, γιατί οδηγούν σε προγράμματα δυσνόητα και συνήθως λανθασμένα». Από το απόσπασμα αυτό προκύπτει ότι η ΓΛΩΣΣΑ δεν περιλαμβάνεται στις «μερικές γλώσσες προγραμματισμού». Επίσης, στο Βιβλίο Μαθητή στην ενότητα 8.2.3, σελ. 179, για τη λειτουργία της ΓΙΑ ... ΑΠΟ ... ΜΕΧΡΙ αναφέρεται: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Οι εντολές του βρόχου εκτελούνται για όλες τις τιμές της μεταβλητής από την αρχική τιμή μέχρι την τελική τιμή, αυξανόμενες με την τιμή του βήματος. Αν το βήμα είναι ίσο με 1, τότε παραλείπεται».
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η ΓΛΩΣΣΑ αποκλείει τη μεταβολή του μετρητή.
2)   Για το ερώτημα:
«Όταν μια συνάρτηση αλλάζει το περιεχόμενο των παραμέτρων της, οι αλλαγές αυτές επιστρέφουν πίσω στις πραγματικές παραμέτρους;»
Στην ενότητα 10.5. Διαδικασίες και συναρτήσεις (Βιβλίο Μαθητή, σελ. 210) αναφέρεται: «Οι διαδικασίες μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία από αυτές που μπορεί να εκτελέσει ένα πρόγραμμα. Να εισάγουν δεδομένα, να εκτελέσουν υπολογισμούς, να μεταβάλλουν τις τιμές των μεταβλητών και να τυπώσουν αποτελέσματα. Με τη χρήση των παραμέτρων αυτές τις τιμές μπορούν να τις μεταφέρουν και στα άλλα υποπρογράμματα. Αντίθετα η λειτουργία των συναρτήσεων είναι πιο περιορισμένη. Οι συναρτήσεις υπολογίζουν μόνο μία τιμή, αριθμητική, χαρακτήρα ή λογική και μόνο αυτήν επιστρέφουν στο υποπρόγραμμα που την κάλεσε». Επίσης, στη σελ. 213 του Βιβλίου Μαθητή αναφέρεται: «Ο μηχανισμός που επιτυγχάνεται αυτό, είναι ο εξής: Το κύριο πρόγραμμα πριν την κλήση της συνάρτησης ... όπου η τιμή του εμβαδού εκχωρείται στη μεταβλητή Εμ».
Προκύπτει, επομένως, ότι μια συνάρτηση που αλλάζει το περιεχόμενο των παραμέτρων της δεν επιστρέφει τις αλλαγές αυτές στις πραγματικές παραμέτρους.
3)   Τέλος για το ερώτημα:
«Στην εντολή «Επίλεξε» της ψευδογλώσσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί «συνθήκη» (βιβλίο μαθητή, σελ. 37, στο περιθώριο). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί «συνθήκη» στην «Επίλεξε» της ΓΛΩΣΣΑΣ;
Στο σχολικό βιβλίο δεν αναφέρεται τέτοια περίπτωση. Αν η απάντηση είναι θετική παρακαλώ να συμπεριληφθεί στο σχολικό βιβλίο (βιβλίο μαθητή, σελ. 173)».
Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι καταφατική, όπως προκύπτει από το Παράδειγμα 2, σελ. 74 και 75, του Τετραδίου Μαθητή.
                                                                                                                                         
Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα

P.Tsiotakis

Ση δομή ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να μεταβάλλεται ο μετρητής εντός του Για.

P.Tsiotakis

Για το Επίλεξε, δεν το έπιασα, τι εννοεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνθήκη;

sstergou

Στο τετράδιο έχει κάτι σαν αυτό :

Επίλεξε α
  Περίπτωση > 10

βέβαια αυτό δεν είναι συνθήκη...

Μάλλον εννοεί "ΣυγκριτικόςΤελεστής Έκφραση"

Cloud_Strife

Παράθεση από: Τσιωτάκης Παναγιώτης στις 21 Απρ 2010, 12:54:45 ΜΜ
Ση δομή ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να μεταβάλλεται ο μετρητής εντός του Για.
Με όλο το σεβασμό, πιστεύω ότι το να μεταβληθεί ο μετρητής του βρόγχου επανάληψης, όσο αναφορά τη δομή επανάληψης "ΓΙΑ", είναι περιττό εφόσον κάτι τέτοιο πραγματοποείται με την χρήση βήματος. Το αν απαγορεύεται ή όχι δεν το γνωρίζω, αλλά θα ήθελα πολύ να το μάθω, για να είμαι ειλικρινής. Πάντως η Γλωσσομάθεια και η κοινή ανθρώπινη λογική, δεν απορρίπτουν κάτι τέτοιο.

Παράθεση από: Τσιωτάκης Παναγιώτης στις 21 Απρ 2010, 12:55:49 ΜΜ
Για το Επίλεξε, δεν το έπιασα, τι εννοεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνθήκη;
Στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 37, στο δεξί πλαίσιο αναφέρει σε κάποιο σημείο: "Οι τιμές που συνοδεύουν κάθε περίπτωση μπορεί να είναι μία ή περισσότερες διακριτές τιμές, περιοχή τιμών από - εώς ή να υπακούουν σε μια συνθήκη..."
Η αλήθεια είναι πως ούτε εγώ το πολυκατάλαβα αυτό.

ntzios kostas

ΠαράθεσηΓια το Επίλεξε, δεν το έπιασα, τι εννοεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνθήκη;


Eννοεί λογικούς τελεστές όπως λέει και ο Στάθης.  :) :) :)

Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών δεν έχει σαν στόχο την εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος ούτε την καλλιέργεια προγραμματιστικών δεξιοτήτων από τη μεριά των μαθητών. Δεν αποσκοπεί στη λεπτομερειακή εξέταση της δομής, του ρεπερτορίου και των συντακτικων κανόνων κάποιας γλώσσας...

Νίκος Αδαμόπουλος

Παράθεση από: ntzios kostas στις 21 Απρ 2010, 03:59:26 ΜΜ
Eννοεί λογικούς τελεστές όπως λέει και ο Στάθης.  :) :) :)

... συγκριτικούς τελεστές

Λάμπρος Μπουκουβάλας

Δε πολυβρίσκω νόημα με το να αποκλείονται συγκριτικοί τελεστές... Λογικά δεν εννοεί λογικούς τελεστές, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι off. Αν έχω καταλάβει τί εννοεί ο ποιητής, τότε νομίζω ότι επιτρέπονται συγκριτικοί τελεστές όταν χρησιμοποιούμε την επίλεξε, τόσο σε ψευδογλώσσα όσο και σε γλώσσα. Αν είναι έτσι, τότε - με το συμπάθειο... - μου φαίνεται λίγο κοτσάνα η αναφορά του υπουργείου σε αυτό το θέμα...
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται...

Vangelis

Για όλους αυτούς τους λόγους η επίλεξε είναι στα τελευταία της.  Μπορεί βέβαια η επιτροπή εξετάσεων να της κάνει ένα τελευταίο αποχαιρετισμό.

Νίκος Αδαμόπουλος

Παράθεση από: Vangelis στις 22 Απρ 2010, 12:04:48 ΠΜ
Για όλους αυτούς τους λόγους η επίλεξε είναι στα τελευταία της.  Μπορεί βέβαια η επιτροπή εξετάσεων να της κάνει ένα τελευταίο αποχαιρετισμό.

Θυμάμαι το είχες αναφέρει αυτό και στο συνέδριο στην Αθήνα... Άρα είναι σχεδόν σίγουρο!

Σπύρος Δουκάκης

Παράθεση από: Νίκος Αδαμόπουλος στις 22 Απρ 2010, 12:10:08 ΠΜ
Θυμάμαι το είχες αναφέρει αυτό και στο συνέδριο στην Αθήνα... Άρα είναι σχεδόν σίγουρο!

Δηλαδή Νίκο και Βαγγέλη είναι σίγουρο ότι θα είναι στα φετινά θέματα η Επίλεξε;


Σ

Καρκαμάνης Γεώργιος

Νομίζω πως η απορία που εκφράστηκε στο Υπουργείο σχετικά με την Επίλεξε ήταν άστοχη.

Το ότι δέχεται συγκριτικούς τελεστές νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι.

Ισως η απορία έπρεπε να ήταν σχετικά με τους λογικούς τελεστές και να υπήρχε μια διευκρίνηση για το πως καλύπτει η Επίλεξε περιοχές τιμών απο- εως.

Λάμπρος Μπουκουβάλας

Δε ξέρω αν χρήζει διευκρίνησης η επίλεξε σε σχέση με λογικούς τελεστές, αφού πρόκειται για έναν "φτωχό συγγενή" της case.
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται...

ntzios kostas

Προσωπικά πιστεύω ότι αν πρέπει τους λογικούς τελεστές να τους εξαιρέσουμε πρέπει να δοθεί διευκρίνιση, διαφορετικά τις αφήνουμε να επιτρέπονται, ειδικά μετά τις τελευταίες οδηγίες.
Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών δεν έχει σαν στόχο την εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος ούτε την καλλιέργεια προγραμματιστικών δεξιοτήτων από τη μεριά των μαθητών. Δεν αποσκοπεί στη λεπτομερειακή εξέταση της δομής, του ρεπερτορίου και των συντακτικων κανόνων κάποιας γλώσσας...