Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Εικόνες λειτουργίας του Διερμηνευτή

Προφανώς ο κύριος λόγος χρήσης ενός εκπαιδευτικού εργαλείου σαν το Διερμηνευτή είναι επειδή η αποσφαλμάτωση των λογικών λαθών γίνεται πολύ ευκολότερα παρακολουθώντας την πορεία της εκτέλεσης στον υπολογιστή παρά στο χαρτί. Η δυνατότητα βήμα προς βήμα εκτέλεσης του Διερμηνευτή σε συνδυασμό με την καρτέλα Μεταβλητές παρέχουν την εποπτεία που χρειάζεται για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των λαθών. Μάλιστα, από το πλαίσιο Κληθέντα υποπρογράμματα είναι δυνατό να παρακολουθήσουμε τις μεταβλητές οποιουδήποτε υποπρογράμματος (ακόμα και αναδρομικών), ενώ με δεξί κλικ πάνω σε μια μεταβλητή μπορεί να αλλαχθεί η τιμή της.

Αρχείο Εισόδου


Ο Διερμηνευτής περιλαμβάνει περισσότερα από 500 επεξηγηματικά μηνύματα για περιπτώσεις συντακτικών λαθών και λαθών χρόνου εκτέλεσης. Για παράδειγμα, όταν γίνεται προσπάθεια ανάθεσης τιμής από πραγματικό αριθμό σε ακέραιο, εμφανίζεται το μήνυμα της παρακάτω εικόνας.

Στην ίδια εικόνα επιδεικνύεται και η χρήση της καρτέλα Εκφράσεις, η οποία είναι κάτι σαν αριθμομηχανή αλλά για εκφράσεις της ΓΛΩΣΣΑΣ.

Αρχείο Εισόδου


Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των διερμηνευτών (interpreters) σε σχέση με τους μεταφραστές (compilers) είναι ότι μπορούν να εμφανίζουν επεξηγηματικά μηνύματα ακόμα και κατά το χρόνο εκτέλεσης. Κατά την εκτέλεση αυτού του προγράμματος ο χρήστης εισήγαγε «Παπαδοπούλου» ενώ έπρεπε να εισάγει την ηλικία, δηλαδή αριθμό.

Αρχείο Εισόδου


Ο Διερμηνευτής προειδοποιεί όταν κατά την εκτέλεση γίνεται χρήση κάποιας μη αρχικοποιημένης μεταβλητής. Μάλιστα, εμφανίζεται μήνυμα λάθους εκτέλεσης ακόμα και όταν ξεχάσουμε να αναθέσουμε τιμή σε μια συνάρτηση. Στο παρακάτω πρόγραμμα ο χρήστης δεν κάλυψε την περίπτωση το χ να είναι μηδέν:

Αρχείο Εισόδου


Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η χρήση του αρχείου εισόδου. Για την ευκολότερη είσοδο πολλών δεδομένων (π.χ. πίνακες) οι τιμές μπορεί να πληκτρολογούνται στην καρτέλα αυτή. Όταν στη συνέχεια το πρόγραμμα εκτελέσει μια εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ, τα δεδομένα θα διαβαστούν από το αρχείο εισόδου χωρίς να χρειαστεί πληκτρολόγηση. Αν βέβαια οι ΔΙΑΒΑΣΕ είναι περισσότερες από τα δεδομένα, ή αν κάποια γραμμή του αρχείου εισόδου είναι κενή, τότε ο χρήστης θα πρέπει να πληκτρολογήσει την τιμή στην οθόνη εκτέλεσης.

Αρχείο Εισόδου


Σε μερικές περιπτώσεις ένα πρόγραμμα μπορεί να πέσει σε άπειρο βρόχο (endless loop) - για παράδειγμα αν παραλείψουμε να μεταβάλλουμε το μετρητή σε μία εντολή Όσο. Σε αυτή την περίπτωση ο Διερμηνευτής εμφανίζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα:

Αρχείο Εισόδου