Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Ενεργοποίηση του Διερμηνευτή

Η νέα έκδοση του Διερμηνευτή δε χρειάζεται ενεργοποίηση.
Αν η έκδοση που έχετε σας ζητάει σειριακό αριθμό, κατεβάστε την πιο πρόσβατη από τη σελίδα λήψης αρχείων.