Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Η εντολή ΟΣΟ

Η εντολή ΟΣΟ είναι η πιο ισχυρή εντολή επανάληψης. Χρησιμοποιείται συνήθως όταν δεν ξέρουμε τον αριθμό των επαναλήψεων, αλλά οι επαναλήψεις εξαρτώνται από κάποια συνθήκη. Την προτιμούμε από την ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ όταν είναι πιθανό να μη γίνει καμία επανάληψη, γιατί στην ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ γίνεται πάντα τουλάχιστον μία.

Παράδειγμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΕντολήΌσο 
!Μετράει (με χαζό τρόπο) πόσες φορές μπορεί
!να διαιρεθεί διαδοχικά ένας αριθμός με το 2.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ι, α 
ΑΡΧΗ 
  ΔΙΑΒΑΣΕ α 
  ι <- 0 
  ΟΣΟ α >= 2 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    α <- α DIV 2 
    ι <- ι + 1 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός μπορεί να διαιρεθεί ', ι, ' φορές με το 2.' 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Παρατήρηση

Η ΟΣΟ δεν περιλαμβάνει μετρητή όπως η ΓΙΑ. Αν θέλετε να βάλετε μετρητή στην ΟΣΟ, θυμηθείτε τα τρία βήματα του μετρητή:

  1. Αρχικοποίηση πριν την ΟΣΟ (π.χ. ι <- 1)
  2. Μεταβολή πριν το ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (π.χ. ι <- ι + 1)
  3. Συνθήκη τέλους στην ΟΣΟ (π.χ. ΟΣΟ ι <= 10)