Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Τα μέρη του προγράμματος

Μέρη του προγράμματος λέμε την επικεφαλίδα (δηλαδή το όνομα), το τμήμα δήλωσης σταθερών, το τμήμα δήλωσης μεταβλητών και το κυρίως σώμα του προγράμματος. Στη συνέχεια βέβαια μπορεί να ακολουθούν και υποπρογράμματα. Τα τμήματα δηλώσεων είναι προαιρετικά. Ένα παράδειγμα προγράμματος που χρησιμοποιεί και τα τέσσερα τμήματα είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕμβαδόνΚύκλου 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
  π = 3.14 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Εμ, Ακ 
ΑΡΧΗ 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την ακτίνα' 
  ΔΙΑΒΑΣΕ Ακ 
  Εμ <- π*Ακ^2 
  ΓΡΑΨΕ 'Το εμβαδόν του κύκλου είναι ', Εμ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Παρατηρήσεις

  • Αποδεκτά ονόματα αναγνωριστικών (δηλαδή όνομα προγράμματος, σταθεράς ή μεταβλητής) είναι αυτά που ξεκινούν με γράμμα (είτε ελληνικό είτε αγγλικό) και στη συνέχεια περιλαμβάνουν γράμματα, αριθμούς ή την κάτω παύλα ( _ ).
  • Στο τμήμα δήλωσης σταθερών επιτρέπεται και η χρήση τελεστών ή των ενσωματωμένων συναρτήσεων, π.χ. οι παρακάτω δηλώσεις θεωρούνται αποδεκτές:
    ΣΤΑΘΕΡΕΣ
      Ν = 10
      στ = 2 * Τ_Ρ(Ν)
  • Στο τμήμα δήλωσης μεταβλητών επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τους τύπους δεδομένων όσες φορές θέλουμε, δηλαδή μπορούμε για παράδειγμα να έχουμε δύο γραμμές με τη λέξη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ.