Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Ενσωματωμένες συναρτήσεις

Η ΓΛΩΣΣΑ έχει ενσωματωμένες τις εξής συναρτήσεις:

 • Α_Μ(πραγματικός): το Ακέραιο Μέρος ενός πραγματικού. Δέχεται πραγματικό και επιστρέφει ακέραιο (όπου μπορεί να μπει πραγματικός μπορεί και ακέραιος, λόγω του ότι οι ακέραιοι είναι υποσύνολο των πραγματικών. Το ίδιο ισχύει και στην ανάθεση τιμής π <- 1 όπου το π είναι πραγματικός και το 1 ακέραιος).
 • Α_Τ(αριθμός): η Απόλυτη Τιμή ενός αριθμού. Δέχεται ακέραιο και επιστρέφει ακέραιο ή δέχεται πραγματικό και επιστρέφει πραγματικό.
 • Ε(πραγματικός): η Εκθετική συνάρτηση (ex).
 • ΕΦ(πραγματικός): η ΕΦαπτομένη ενός πραγματικού. Επιστρέφει πραγματικό.
 • ΗΜ(πραγματικός): το ΗΜίτονο ενός πραγματικού. Επιστρέφει πραγματικό.
 • ΛΟΓ(πραγματικός): ο φυσικός ΛΟΓάριθμος ενός πραγματικού. Επιστρέφει πραγματικό.
 • ΣΥΝ(πραγματικός): το ΣΥΝημίτονο ενός πραγματικού. Επιστρέφει πραγματικό.
 • Τ_Ρ(πραγματικός): η Τετραγωνική Ρίζα ενός πραγματικού. Ισοδυναμεί με x^(1/2).

Παράδειγμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕνσωματωμένεςΣυναρτήσεις 
!Επιδεικνύει τις ενσωματωμένες συναρτήσεις της Γλώσσας
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: π 
ΑΡΧΗ 
  π <- -3.2 
  ΓΡΑΨΕ 'Ακέραιο μέρος του ', π, ': ', Α_Μ(π) 
  ΓΡΑΨΕ 'Απόλυτη τιμή του ', π, ': ', Α_Τ(π) 
  ΓΡΑΨΕ 'Εκθετική συνάρτηση του ', π, ': ', Ε(π) 
  ΓΡΑΨΕ 'Εφαπτομένη του ', π, ': ', ΕΦ(π) 
  ΓΡΑΨΕ 'Ημίτονο του ', π, ': ', ΗΜ(π) 
!Στο δεκαδικό λογάριθμο δεν επιτρέπονται αρνητικοί αριθμοί
  ΓΡΑΨΕ 'Δεκαδικός λογάριθμος του ', Α_Τ(π), ': ', ΛΟΓ(Α_Τ(π)) 
  ΓΡΑΨΕ 'Συνημίτονο του ', π, ': ', ΣΥΝ(π) 
!Στην τετραγωνική ρίζα δεν επιτρέπονται αρνητικοί αριθμοί
  ΓΡΑΨΕ 'Τετραγωνική ρίζα του ', Α_Τ(π), ': ', Τ_Ρ(Α_Τ(π)) 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Παρατηρήσεις:

 • Η παράμετρος των ΕΦ, ΗΜ και ΣΥΝ είναι σε μοίρες, όχι σε ακτίνια (σελίδα 62 του τετραδίου μαθητή). Εάν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη συμπεριφορά από τις επιλογές του Διερμηνευτή, αλλά δεν προτείνεται.
 • Υπάρχει ασάφεια σχετικά με το αν η Α_Τ(-5.5) κάνει -5 ή -6, δείτε το σχετικό θέμα στο Στέκι των Πληροφορικών. Μπορείτε να ορίσετε τη συμπεριφορά που θέλετε από τις επιλογές του Διερμηνευτή.
 • Οι ενσωματωμένες συναρτήσεις είναι σταθερής αποτίμησης, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δηλώσεις σταθερών, σε όρια πινάκων, σε εντολές ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ κ.α.