Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Η εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

Η εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ χρησιμοποιείται αντί για πολλές Αν ... αλλιώς_αν ... όταν θέλουμε να πάρουμε περιπτώσεις ανάλογα με την τιμή μίας μόνο έκφρασης. Δηλαδή δεν μπορεί να αντικαταστήσει πολλές Αν οι οποίες αναφέρονται σε διαφορετικές συνθήκες.

Παράδειγμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΕντολήΕΠΙΛΕΞΕ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: βαθμός 
ΑΡΧΗ 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βαθμό:  ' 
  ΔΙΑΒΑΣΕ βαθμός 
  ΕΠΙΛΕΞΕ βαθμός 
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15..20                         !15 <= βαθμός <= 20
      ΓΡΑΨΕ 'Είσαι άξιος' 
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10..15                          !10 <= βαθμός < 15
      ΓΡΑΨΕ 'Καλούτσικα πήγες' 
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 0                                      !βαθμός = 0
      ΓΡΑΨΕ 'Δεν προσήλθες στις εξετάσεις' 
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 0..10                             !0 < βαθμός < 10
      ΓΡΑΨΕ 'Κόπηκες' 
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ > 20 
      ΓΡΑΨΕ 'Ο βαθμός θα πρέπει να είναι στην εικοσαβάθμια, ', 
      & 'όχι στην εκατοσταβάθμια κλίμακα' 
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ 
      ΓΡΑΨΕ 'Έδωσες άκυρο βαθμό' 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Παρατηρήσεις:

 • Η έκφραση στην ΕΠΙΛΕΞΕ μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου δεδομένων. Παραδείγματα από το σχολικό εγχειρίδιο: με πραγματικούς αριθμούς στη σελίδα 75 του τετραδίου μαθητή, με αλφαριθμητικά σελίδα στη 269 του βιβλίου μαθητή.
 • Επιτρέπεται η χρήση συγκριτικών τελεστών στις περιπτώσεις της ΕΠΙΛΕΞΕ, για παράδειγμα ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ > 20. Σχετικό παράδειγμα υπάρχει στη σελίδα 75 του τετραδίου μαθητή.
 • Όμως, δεν επιτρέπεται η χρήση λογικών τελεστών, δηλαδή για παράδειγμα η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ > 20 ΚΑΙ < 40 δεν είναι αποδεκτή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σχετικό θέμα στο Στέκι των Πληροφορικών.
 • Προσέξτε τη σειρά των περιπτώσεων. Ο βαθμός θεωρείται πραγματικός και επομένως μια τιμή = 9.5 θεωρείται αποδεκτή και έπρεπε να εμφανίσει το μήνυμα 'Κόπηκες'. Αν όμως η περίπτωση 0 .. 10 προηγούταν της 10 .. 15 τότε το 10 θα πήγαινε στην πρώτη περίπτωση και το αποτέλεσμα θα ήταν πάλι 'Κόπηκες'. Δηλαδή στην ΕΠΙΛΕΞΕ, όταν έχουμε να κάνουμε με πραγματικούς, πρέπει να προηγούνται τα κλειστά διαστήματα, όπως το [10 .. 15) και μετά τα ανοιχτά, όπως το (0 .. 10).
 • Η κάθε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ μπορεί να περιέχει πολλές εκφράσεις χωρισμένες με κόμματα, π.χ.
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Τ_Ρ(Ν/2) .. α, β + 25, 10 .. 9
  Φυσικά το διάστημα 10 .. 9 είναι σαν να μην υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού το κάτω άκρο είναι μεγαλύτερο από το πάνω άκρο. Η έκφραση β + 25 δεν είναι διάστημα, αλλά συγκεκριμένη τιμή. Η παραπάνω λοιπόν περίπτωση ισοδυναμεί με την εντολή:
    ΑΝ (επιλογέας >= Τ_Ρ(Ν/2) ΚΑΙ επιλογέας <= α) Η
       (επιλογέας = β + 25) Η
       (επιλογέας >= 10 ΚΑΙ επιλογέας <= 9) ΤΟΤΕ ...
 • Από το Διερμηνευτή της Γλώσσας θεωρείται αποδεκτή μία ΕΠΙΛΕΞΕ που περιέχει μόνο ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ , αλλά δεν είναι αποδεκτή μία ΕΠΙΛΕΞΕ χωρίς καμία ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
 • Η έκφραση στην ΕΠΙΛΕΞΕ αποτιμάται μία φορά, όχι διαδοχικά σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή αν η έκφραση αυτή περιέχει και κλήση σε συνάρτηση, η συνάρτηση θα καλεστεί μόνο κατά την ΕΠΙΛΕΞΕ και όχι σε κάθε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.