Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Διαδικασίες

Οι διαδικασίες είναι υποπρογράμματα που γράφονται μετά το κυρίως πρόγραμμα. Μπορούν να κληθούν με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ από οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος. Οι παράμετροι αναφέρονται ονομαστικά κατά τη δήλωση της διαδικασίας και στη συνέχεια ο τύπος τους δηλώνεται στο τμήμα «Μεταβλητές».

Παράδειγμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜίαΔιαδικασία 
!Δημιουργία διαδικασίας και κλήση της με την Κάλεσε.
ΑΡΧΗ 
  ΚΑΛΕΣΕ ΓράψεΌνομα('My name is Bond. James Bond.') 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓράψεΌνομα(όνομα) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: όνομα 
ΑΡΧΗ 
  ΓΡΑΨΕ όνομα 
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Παρατηρήσεις:

  • Σαν παράμετρος μπορεί να περαστεί οτιδήποτε έχει τιμή, όπως μεταβλητές, πίνακες, σταθερές, εκφράσεις, ακόμα και εκφράσεις που περιέχουν κλήση συναρτήσεων.
  • Αν μία διαδικασία κληθεί με μεταβλητή σαν παράμετρο και αλλαχθεί η τιμή της μέσα στην διαδικασία, τότε η τιμή της μεταβλητής στο καλών υποπρόγραμμα θα ενημερωθεί (αλλαχθεί) μετά την εκτέλεση της εντολής ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.
  • Μία διαδικασία χωρίς παραμέτρους δηλώνεται και καλείται χωρίς παρενθέσεις.
  • Επιτρέπονται μέχρι 1000 αναδρομικές κλήσεις (μία διαδικασία να καλεί τον εαυτό της). Αν γίνουν παραπάνω εμφανίζεται το μήνυμα «Υπερχείλιση στοίβας» και το πρόγραμμα τερματίζεται. Φυσικά επαναληπτικές κλήσεις επιτρέπονται απεριόριστες.
  • Μπορείτε να δείτε κάποιες ιδιαιτερότητες της ΓΛΩΣΣΑΣ στη μεταβίβαση παραμέτρων.