Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Η εντολή ΓΡΑΨΕ

Η εντολή ΓΡΑΨΕ εμφανίζει στην οθόνη τις τιμές μιας λίστας εκφράσεων, χωρισμένων από κόμματα.

Παράδειγμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΕντολήΓράψε 
!Εμφανίζει «10 3.00 κείμενο ΨΕΥΔΗΣ»
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α 
ΑΡΧΗ 
  α <- 10 
  ΓΡΑΨΕ α, ' ', Τ_Ρ(α - 1), ' κείμενο ', 1 = 3 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Παρατηρήσεις:

 • Οι εκφράσεις μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου δεδομένων. Αν είναι λογικού, στην οθόνη εμφανίζεται ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ.
 • Επιτρέπεται εντολή ΓΡΑΨΕ χωρίς παραμέτρους. Απλά κατεβάζει κατά μία γραμμή το δρομέα (σελ. 180 του βιβλίου).
 • Για ευκολία σε εισαγωγικές δραστηριότητες των μαθητών, μια εντολή
      ΓΡΑΨΕ 1, 2, 3
  αφήνει κενά μεταξύ των εμφανιζόμενων αριθμών (δηλαδή εμφανίζει 1 2 3 αντί για 123). Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να απενεργοποιηθεί από το μενού Εργαλεία → Επιλογές.
 • Στη ΓΛΩΣΣΑ δεν υπάρχει εντολή αντίστοιχη της write της Pascal, η οποία να αφήνει το δρομέα στην ίδια γραμμή. Όμως πολλοί συνάδελφοι χρειάστηκαν μία τέτοια εντολή, κυρίως για εμφάνιση δισδιάστατων πινάκων. Άλλοι όμως συνάδελφοι (πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου) ανέφεραν ότι δεν πρέπει να εισαχθεί καινούργια εντολή, γιατί έτσι θα παρεκκλίναμε από το βιβλίο.
  Η λύση που υλοποιήθηκε είναι η εξής:
  Αφού αποτιμηθεί όλο το κείμενο που προκύπτει από τη ΓΡΑΨΕ, αν ο τελευταίος χαρακτήρας του είναι το κενό, τότε αυτή μεταφράζεται σε write. Δηλαδή η εντολή
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το όνομά σου:  '
  αφήνει τον δρομέα στην ίδια γραμμή, ενώ η
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το όνομά σου:'
  αφήνει το δρομέα στην παρακάτω γραμμή.
  Επειδή όμως μερικές φορές χρειάζεται να μην υπάρχει κενό στο τέλος μίας ΓΡΑΨΕ, το τελευταίο κενό διαγράφεται και δεν εμφανίζεται στην οθόνη εκτέλεσης. Γι' αυτό το λόγο στο τέλος της πρώτης ΓΡΑΨΕ υπάρχουν δύο κενά, ώστε τελικά να εμφανιστεί το ένα.
  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη συμπεριφορά της ΓΡΑΨΕ από το μενού Εργαλεία → Επιλογές.