Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Η εντολή ανάθεσης τιμής ( <- )

Η εντολή ανάθεσης τιμής μπορεί να μεταφραστεί ως εξής: «Υπολόγισε την τιμή της έκφρασης δεξιά από το σύμβολο ανάθεσης τιμής και βάλε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή που βρίσκεται αριστερά από την ανάθεση τιμής».

Παράδειγμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΕντολήΑνάθεσηςΤιμής 
!Το πρόγραμμα αυτό δεν περιλαμβάνει «Γράψε». Για να δείτε τις
!τιμές των μεταβλητών κοιτάξτε στην καρτέλα «Μεταβλητές».
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: α 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: π 
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: χ 
  ΛΟΓΙΚΕΣ: λ 
ΑΡΧΗ 
  α <- 1 
  π <- 2*α            !Επιτρέπεται κι ας είναι ακέραια η έκφραση
  χ <- 'Κείμενο' 
  λ <- α >= π                              !Το λ θα γίνει Ψευδής
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Παρατηρήσεις:

  • Στο δεξί μέρος μπορεί να βρίσκεται οτιδήποτε έχει τιμή, ενώ στο αριστερό μία και μόνο μεταβλητή (ή στοιχείο πίνακα) συμβατού τύπου δεδομένων με την έκφραση.
  • Η μόνη συμβατή ανάθεση μεταξύ διαφορετικών τύπων δεδομένων είναι από ακέραιο (δεξιά) σε πραγματικό (αριστερά).
  • Πριν την έκδοση 0,90 βήτα ο τελεστής ανάθεσης τιμής μετατρεπόταν αυτόματα στη Unicode μορφή του (). Πλέον υποστηρίζεται και το βελάκι, αλλά η προεπιλεγμένη μορφή είναι η ANSI (<-) για συμφωνία με το σχολικό βιβλίο. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προσαρμοστεί από το μενού Εργαλεία → Επιλογές του Διερμηνευτή.