Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Η εντολή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η εντολή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός επαναλήψεων, αλλά οι επαναλήψεις εξαρτώνται από κάποια συνθήκη. Την προτιμούμε από την ΟΣΟ όταν θέλουμε να γίνει τουλάχιστον μία επανάληψη. Είναι η αντίστοιχη της repeat - until της Pascal και της do - while στην Basic και στη C.

Παράδειγμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΕντολήΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
!Διαβάζει έναν ακέραιο υποχρεώνοντας το
!χρήστη να είναι μεταξύ 0 και 20.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: βαθμός 
ΑΡΧΗ 
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
    ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βαθμό:  ' 
    ΔΙΑΒΑΣΕ βαθμός 
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ βαθμός >= 0 ΚΑΙ βαθμός <= 20 
  ΓΡΑΨΕ 'Έδωσες ', βαθμός 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Παρατήρηση

Η ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ δεν περιλαμβάνει μετρητή όπως η ΓΙΑ. Αν θέλετε να βάλετε μετρητή στην ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ, θυμηθείτε τα τρία βήματα του μετρητή:

  1. Αρχικοποίηση πριν την ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (π.χ. ι <- 1)
  2. Μεταβολή πριν το ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (π.χ. ι <- ι + 1)
  3. Συνθήκη τέλους στη ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ (π.χ. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ι = 10)