Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Η εντολή ΑΝ

Η εντολή ΑΝ χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται διακλάδωση της ροής του προγράμματος, ανάλογα με κάποια συνθήκη.

Παράδειγμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΕντολήΑν 
!Διαβάζει ένα βαθμό και εμφανίζει
!στο χρήστη αν πέρασε ή αν κόπηκε.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: βαθμός 
ΑΡΧΗ 
  ΓΡΑΨΕ 'Δώσε βαθμό:  ' 
  ΔΙΑΒΑΣΕ βαθμός 
  ΑΝ βαθμός < 0 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Δεν υπάρχει αρνητικός βαθμός' 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ βαθμός < 10 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Κόπηκες' 
  ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ βαθμός <= 20 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ 'Πέρασες' 
  ΑΛΛΙΩΣ 
    ΓΡΑΨΕ 'Ο βαθμός πρέπει να είναι στην εικοσαβάθμια,', 
    & ' όχι στην εκατοσταβάθμια κλίμακα' 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Παρατήρηση:

Η εντολή ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ είναι διαφορετική από την ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ. Η δεύτερη είναι δύο εντολές, δηλαδή το μέρος ΑΛΛΙΩΣ μιας εντολής ΑΝ και μία δεύτερη ΑΝ στη συνέχεια (η οποία μάλιστα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην ίδια γραμμή, θα πρέπει να γραφεί στην παρακάτω). Έτσι στην ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ χρειάζεται ένα ΤΕΛΟΣ_ΑΝ, ενώ στην ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ χρειάζονται όσα και τα ΑΝ.