Ο Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ
για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ)

Νέα 25 Ιουλ 11: Έκδοση 1.5.1 με υποστήριξη ψευδογλώσσας

Το εγχειρίδιο της ΓΛΩΣΣΑΣ

Το παρόν δεν αποσκοπεί στο να διδάξει τη ΓΛΩΣΣΑ, παρά μόνο στο να θυμίζει τη σύνταξη των εντολών στους μαθητές μέσω παραδειγμάτων και στο να πληροφορεί τους καθηγητές για τον τυπικό ορισμό κάθε στοιχείου της ΓΛΩΣΣΑΣ.