ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2000

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Θέμα 1ο

Α. Δώστε τον ορισμό του αλγορίθμου

Μονάδες 10

Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος.

Β. Σε τρία διαφορετικά σημεία της Αθήνας καταγράφηκαν στις 12 το μεσημέρι οι θερμοκρασίες a,b,c.

Να αναπτύξετε αλγόριθμο που:

  1. Να διαβάζει τις θερμοκρασίες a,b,c.
  2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη μέση τιμή των παραπάνω θερμοκρασιών.
  3. Να εμφανίζει το μήνυμα «ΚΑΥΣΩΝΑΣ» αν η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη των 37 βαθμών Κελσίου.

Μονάδες 15

Αλγόριθμος θερμοκρασίες (πραγματικός a, b, c, ΜΕΣΗΤΙΜΗ)

δεδομένα a, b, c

αποτελέσματα ΜΕΣΗΤΙΜΗ

αρχή

 

διάβασε "Δώσε θερμοκρασία a = ";a;

διάβασε "Δώσε θερμοκρασία b = ";b;

διάβασε "Δώσε θερμοκρασία c = ";c;

 

ΜΕΣΗΤΙΜΗ := (a+b+c)/3;

 

αν ΜΕΣΗΤΙΜΗ > 37 τότε

εμφάνισε "ΚΑΥΣΩΝΑΣ";

τέλοςαν

 

τέλος

 

 

Θέμα 2ο

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα Σ αν είναι σωστή ή το Λ αν είναι λανθασμένη.

  1. Όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.    Λ
  2. Ο υπολογισμός του εμβαδού τετραγώνου είναι πρόβλημα άλυτο.                                Λ
  3. Το διάγραμμα ροής (flow chart) είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγορίθμου.                Σ
  4. Η ομάδα εντολών που περιέχεται σε μια δομή επιλογής μπορεί να μην εκτελεστεί.    Σ
  5. Τα στοιχεία ενός πίνακα μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου.                                       Λ

Μονάδες 10

Β. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου

                   ΔΙΑΒΑΣΕ a

                   b := 2 * a + 1

                   c := a + b

                   ΑΝ c > b ΤΟΤΕ

                             b : = c

                   ΑΛΛΙΩΣ

                             c : = b

                   ΤΕΛΟΣ ΑΝ

                   ΕΜΦΑΝΙΣΕ a,b,c

Μετά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος αλγορίθμου, ποιες θα είναι οι τιμές των μεταβλητών a,b,c που θα εμφανισθούν, όταν

i) a = 10 και ii) a = -10

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντί του συμβόλου := μπορεί ισοδύναμα να χρησιμοποιηθεί το ¬

Μονάδες 15

Για α = 10   
     a            b             c      
10 31 31
 
Για α = -10
a b c
-10 -19 -19

 

Θέμα 3ο

Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τρεις βασικές δομές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αλγορίθμων.

Μονάδες 10

1. Ακολουθιακή δομή

2. Δομή επιλογής

3. Επαναληπτική δομή

Β. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που να διαβάζει από το πληκτρολόγιο 100 ακεραίους αριθμούς, να υπολογίζει το γινόμενό τους και να το εμφανίζει.

Μονάδες 15

Αλγόριθμος γινόμενο (ακέραιος ar, gin)

δεδομένα ar

αποτελέσματα gin

ακέραιος i

αρχή

gin := 1;

για i:=1 μέχρι 100 κάνε

διάβασε "Δώσε αριθμό ar = ";ar;

gin := gin * ar;

τέλοςγια

εμφάνισε "Το αποτέλεσμα είναι ίσο με ";gin;

τέλος

 

Θέμα 4ο

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Ι και δίπλα σε κάθε τον αριθμό της στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στο σωστό τύπο δεδομένων.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι

ΙΙ

α.

Ύψος εφήβου

1

Ακέραιος

β.

Επώνυμο μαθητή

2

Πραγματικός

γ.

Αριθμός επιβατών σε αεροπλάνο

3

Αλφαριθμητικός – συμβολοσειρά

 

 

4

Λογικός

Μονάδες 10

I   II
α => 2
β => 3
γ => 1

Β. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που να υπολογίζει και να εμφανίζει το μήκος της περιφέρειας L ενός κύκλου ακτίνας R. Η ακτίνα θα δίδεται από το πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το τύπο L=2pR όπου p=3,14.

Μονάδες 15

Αλγόριθμος κύκλος (πραγματικός π, R, L)

δεδομένα π, R

αποτελέσματα L

αρχή

π := 3,14

διάβασε "Δώσε ακτίνα κύκλου R = ";R;

L := 2 * π * R;

εμφάνισε "Το μήκος της περιφέρειας του κύκλου είναι = ";L;

τέλος