Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

Ερωτήσεις θεωρίας

Κεφάλαιο 1

1.1

Η έννοια πρόβλημα

 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος

1.2

Κατανόηση προβλήματος

 1. Τι εννοούμε λέγοντας ότι ένα πρόβλημα πρέπει να διατυπώνεται με σαφήνεια;
 2. Τι σημαίνει ο όρος "δεδομένο";
 3. Τι σημαίνει ο όρος "πληροφορία";
 4. Τι σημαίνει ο όρος "επεξεργασία δεδομένων";

1.3

Δομή προβλήματος

 1. Τι είναι η δομή ενός προβλήματος;
 2. Σε τι χρησιμεύει η διαγραμματική αναπαράσταση ενός προβλήματος; Αναλύστε φραστικά το πρόβλημα "Πώς θα περάσω στη σχολή που θέλω στις πανελλήνιες" και στη συνέχεια κάντε μία διαγραμματική αναπαράστασή του.

1.4

Καθορισμός απαιτήσεων

 1. Τι σημαίνει καθορισμός απαιτήσεων ενός προβλήματος; Κάντε καθορισμό απαιτήσεων στο πρόβλημα "Πότε ένας μαθητής μίας τάξης προάγεται".
 2. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

1.5

Κατηγορίες προβλημάτων

 1. Σύμφωνα με ποιους τρόπους κατηγοριοποιούμε τα προβλήματα;
 2. Περιγράψτε τις κατηγορίες προβλημάτων, σύμφωνα με τη δυνατότητα επίλυσής τους και δώστε αντίστοιχα παραδείγματα.
 3. Περιγράψτε τις κατηγορίες προβλημάτων, σύμφωνα με το βαθμό δόμησής τους και δώστε αντίστοιχα παραδείγματα.
 4. Περιγράψτε τις κατηγορίες προβλημάτων, σύμφωνα με το είδος της επίλυσης που επιζητούμε και δώστε αντίστοιχα παραδείγματα.

1.6

Πρόβλημα και υπολογιστής

 1. Για ποιους λόγους μπορεί να αναθέσουμε την επίλυση ενός προβλήματος σε υπολογιστή;
 2. Ποιες είναι οι τρεις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ένας υπολογιστής;

 • 

Ασκήσεις 1ου Κεφαλαίου

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Α. Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
 2. Τα δεδομένα υποβαλλόμενα σε επεξεργασία παρέχουν πληροφορίες.
 3. Ο υπολογιστής και το πρόβλημα είναι έννοιες που εξαρτώνται άμεσα η μια από την άλλη.
 4. Ένα οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αναπαρασταθεί είτε διαγραμματικά, είτε φραστικά, είτε αλγεβρικά.
 5. Ένα πρόβλημα μπορεί να αναλυθεί σε πολλά επιμέρους προβλήματα.

Β. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει

 1. Η _______________ είναι η βάση της επίλυσης ενός προβλήματος.
 2. Σημαντικός παράγοντας στην κατανόηση ενός προβλήματος είναι η _______________ του.
 3. Τα συστατικά μέρη που αποτελούν ένα πρόβλημα προσδιορίζουν τη _______________ του.
 4. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε _______________.

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Α1 : λάθος Α2 : σωστό Α3 : λάθος Α4 : λάθος Α5 : σωστό
Β1: κατανόηση Β2: διατύπωση Β3: δομή Β4: επεξεργασία  

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Α. Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων.
 2. Ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων είναι ο υπολογιστής.
 3. Ο έλεγχος των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει και πάλι στην είσοδο.

Β. Επιλέξτε όσα χρειάζονται μεταξύ των προτεινόμενων

 1. Οι λόγοι που οδηγούν στη χρησιμοποίηση υπολογιστή είναι σχετικοί με:
  α) την ταχύτητα επεξεργασίας
  β) την ευφυΐα υπολογιστή
  γ) την πολυπλοκότητα δεδομένων
  δ) το μεγάλο πλήθος των δεδομένων
 2. Τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος είναι:
  α) η δόμηση
  β) η κατανόηση
  γ) η επίλυση
  δ) η ανάλυση
 3. Βάλτε στη σειρά τις λέξεις (γίνεται αναφορά σε δεδομένα):
  α) επεξεργασία
  β) έλεγχος
  γ) έξοδος
  δ) είσοδος

Γ. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει

 1. Για να μπορέσουμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα θα πρέπει να γίνει ο καθορισμός _______________.
 2. Η _______________ προηγείται της επίλυσης και έπεται της κατανόησης ενός προβλήματος.

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Α1 : σωστό Α2 : σωστό Α3 : σωστό
Β1 : α, γ, δ Β2 : β, γ, δ Β3 : δ, β, α, γ
Γ1: απαιτήσεων Γ2: ανάλυση  

Κεφάλαιο 2

2.1

Τι είναι αλγόριθμος

 1. Δώστε τον ορισμό του αλγόριθμου.
 2. Περιγράψτε τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος.

2.2

Σπουδαιότητα αλγορίθμων

 1. Από ποιες σκοπιές μελετά τους αλγορίθμους η Πληροφορική;

2.3

Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων

 1. Με ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένας αλγόριθμος; Ποια μειονεκτήματα έχει ο καθένας τους;
 2. Ζωγραφίστε και εξηγείστε τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε στα διαγράμματα ροής.

2.4

Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου

 1. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου;

2.4.1    Δομή ακολουθίας

 1. Πότε χρησιμοποιούμε τη ακολουθιακή (σειριακή) δομή;
 2. Με ποιες εντολές ξεκινά και τερματίζεται ένας αλγόριθμος;
 3. Πώς μπορούμε να διαβάσουμε κάτι από το πληκτρολόγιο;
 4. Πώς μπορούμε να γράψουμε κάτι στην οθόνη;
 5. Πώς μπορούμε να γράψουμε κάτι στον εκτυπωτή;
 6. Τι είναι οι σταθερές;
 7. Τι είναι οι μεταβλητές;
 8. Ποιες κατηγορίες τελεστών υπάρχουν; Αναφέρετε όλους τους τελεστές ανά κατηγορία.
 9. Τι είναι οι εκφράσεις;
 10. Τι κάνει η εντολή εκχώρησης τιμής;
 11. Πώς περιγράφουμε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα ενός αλγορίθμου;
 12. Πώς μπορούμε να βάλουμε κάποιο σχόλιο σε έναν αλγόριθμο;

2.4.2    Δομή επιλογής

 1. Γράψτε τις τρεις διαφορετικές μορφές της εντολής ΑΝ.

2.4.3    Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών

 1. Με ποιους δύο τρόπους μπορούμε να λάβουμε πολλές διαφορετικές αποφάσεις σε έναν αλγόριθμο;

2.4.4    Εμφωλευμένες διαδικασίες

 1. Αν θέλουμε κάποια εντολή να εκτελεστεί όταν ισχύουν δύο προϋποθέσεις, με ποιους δύο τρόπους μπορούμε να το καταφέρουμε;
 2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:
   
  Πρόταση Α Πρόταση Β Α ή Β Α και Β όχι Α
  Αληθής Αληθής      
  Αληθής Ψευδής      
  Ψευδής Αληθής      
  Ψευδής Ψευδής      

2.4.5    Δομή επανάληψης

 1. Δώστε ένα παράδειγμα της εντολής ΟΣΟ, καθώς και το λογικό της διάγραμμα.
 2. Δώστε ένα παράδειγμα της εντολής ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ, καθώς και το λογικό της διάγραμμα.
 3. Δώστε ένα παράδειγμα της εντολής ΓΙΑ, καθώς και το λογικό της διάγραμμα.
 4. Πολλαπλασιάστε αλά ρωσικά τους αριθμούς 5 και 812. Δώστε τον αντίστοιχο αλγόριθμο.

 • 

Ασκήσεις 2ου Κεφαλαίου

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων Πληροφορικής.
 2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών.
 3. Ο αλγόριθμος μπορεί να περιλαμβάνει και εντολές που δεν είναι σαφείς.
 4. Η Πληροφορική μελετά τους αλγορίθμους μόνο από το πρίσμα των γλωσσών προγραμματισμού.
 5. Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να γίνει μόνο με χρήση ελεύθερου κειμένου και φυσικής γλώσσας.
 6. Τα κυριότερα σύμβολα των διαγραμμάτων ροής είναι η έλλειψη, ο ρόμβος, το ορθογώνιο και το πλάγιο παραλληλόγραμμο.
 7. Οι κυριότερες εντολές ψευδογλώσσας των αλγορίθμων είναι οι αριθμητικές και αλφαριθμητικές αναθέσεις τιμών σε μεταβλητές.
 8. Η ακολουθιακή δομή εντολών χρησιμοποιείται για την επίλυση απλών προβλημάτων με δεδομένη τη σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών.
 9. Η δομή της ακολουθίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων.

  Επιλέξτε μεταξύ των προτεινόμενων μία σωστή απάντηση

 10. Κάθε αλγόριθμος πρέπει να ικανοποιεί το κριτήριο της:
  α) επιλογής β) ακολουθίας
  γ) ανάθεσης δ) περατότητας
 11. Η επιστήμη της Πληροφορικής περιλαμβάνει τη μελέτη των αλγορίθμων μεταξύ άλλων και από τη σκοπιά:
  α) υλικού και λογισμικού β) ελεύθερου κειμένου
  γ) αποτελεσματικότητας δ) ανάγνωσης / εκτύπωσης
 12. Ένας από τους τρόπους αναπαράστασης των αλγορίθμων είναι:
  α) γλώσσα προγραμματισμού β) θεωρητική τυποποίηση
  γ) διαγραμματικές τεχνικές δ) αριθμητικές πράξεις

 13. Ποια από τις παρακάτω αναπαραστάσεις εκχωρεί στη μεταβλητή Α την τιμή 138
  α) Α=138 β) Α=:138 γ) Α:=138 δ) Α ←138

 14. Ποια από τα παρακάτω αποτελεί σύμβολο για τα διαγράμματα ροής:
  α) έλλειψη β) τραπέζιο
  γ) κύκλος δ) τετράγωνο

 15. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν εντολές της ψευδογλώσσας των αλγορίθμων:
  α) A+B = 10 β) A ←B*3
  γ) A+B ←12 δ) A ←2*B ←22

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

1: λάθος 6: σωστό 11: α
2: σωστό 7: λάθος 12: γ
3: λάθος 8: σωστό 13: δ
4: λάθος 9: λάθος 14: α
5: λάθος 10: δ 15: β

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Η δομή της επιλογής χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μία συγκεκριμένη σειρά βημάτων για την επίλυση ενός προβλήματος.
 2. Όταν χρειάζεται να υπάρξει απόφαση με βάση κάποιο κριτήριο, τότε χρησιμοποιείται η δομή της επιλογής.
 3. Η δομή της επιλογής περιλαμβάνει τον έλεγχο κάποιας συνθήκης που μπορεί να έχει δύο τιμές (Αληθής ή Ψευδής).
 4. Οι διαδικασίες των πολλαπλών επιλογών εφαρμόζονται στα προβλήματα όπου πάντοτε λαμβάνεται η ίδια απόφαση ανάλογα με την τιμή που παίρνει μία μεταβλητή.
 5. Μία εμφωλευμένη δομή μπορεί να συμπεριλαμβάνει μόνο την πράξη της ανάθεσης τιμών.
 6. Μία εντολή «Αν…τότε» δεν μπορεί να περιληφθεί στα όρια κάποιας άλλης εντολής «Αν…τότε».

  Επιλέξτε μεταξύ των προτεινόμενων μία σωστή απάντηση
   
 7. Μία εντολή «Αν…τότε» περιλαμβάνει κάποια:
  α) συνθήκη β) ακολουθία
  γ) ανάθεση δ) επανάληψη
 8. Οι εμφωλευμένες δομές περιλαμβάνουν συνδυασμό:
  α) συνθήκης και εκτύπωσης β) διαφόρων αλγοριθμικών δομών
  γ) συνθήκης και ανάγνωσης δ) ανάγνωσης και εκτύπωσης
 9. Μία εμφωλευμένη δομή χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται:
  α) μία ενέργεια να περιληφθεί μέσα σε άλλη ενέργεια
  β) να υπάρχει επανάληψη τυποποιημένων ενεργειών
  γ) να υπάρχει εκτύπωση και ανάγνωση τιμών
  δ) να επαναληφθεί μία ενέργεια πολλές φορές
 10. Η λογική πράξη ή μεταξύ 2 προτάσεων είναι αληθής όταν:
  α) οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις είναι αληθής.
  β) η πρώτη πρόταση είναι ψευδής.
  γ) η δεύτερη πρόταση είναι ψευδής.
  δ) και οι δύο προτάσεις είναι αληθής.
 11. Η λογική πράξη και μεταξύ 2 προτάσεων είναι αληθής όταν:
  α) οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις είναι αληθής.
  β) η πρώτη πρόταση είναι αληθής.
  γ) η δεύτερη πρόταση είναι αληθής.
  δ) και οι δύο προτάσεις είναι αληθείς.
 12. Η λογική των επαναληπτικών διαδικασιών εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου:
  α) μία ακολουθία εντολών πρέπει να εφαρμοσθεί σε δύο περιπτώσεις
  β) μία ακολουθία εντολών πρέπει να εφαρμοσθεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων
  γ) υπάρχει απαίτηση να ληφθεί μία απόφαση με βάση κάποια συνθήκη
  δ) υπάρχουν δύο συνθήκες που πρέπει να ισχύουν η μία μετά την άλλη.

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

1: λάθος 7: α
2: σωστό 8: β
3: σωστό 9: α
4: λάθος 10: α
5: λάθος 11: δ
6: λάθος 12: β

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Η λογική των επαναληπτικών διαδικασιών εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου μία ακολουθία εντολών πρέπει να εφαρμοσθεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι κοινό.
 2. Οι επαναληπτικές διαδικασίες εφαρμόζονται όταν μία ακολουθία εντολών πρέπει να εφαρμοσθεί σε δύο περιπτώσεις με βάση κάποια συνθήκη.
 3. Οι επαναληπτικές διαδικασίες μπορεί να έχουν διάφορες μορφές και συνήθως εμπεριέχουν και συνθήκες επιλογών.
 4. Με χρήση της εντολής “Όσο...επανάλαβε” επιτυγχάνεται η επανάληψη μίας διαδικασίας με βάση κάποια συνθήκη.
 5. Με την εντολή «Αρχή_επανάληψης…Μέχρις_ότου…» υπάρχει ένας βρόχος που θα εκτελεσθεί οπωσδήποτε τουλάχιστον μία φορά.
 6. Η εντολή “Για i από .. μέχρι .. βήμα ..” πρέπει να περιλαμβάνει για βήμα πάντοτε ένα θετικό αριθμό.

  Συμπλήρωσε τα κενά με το σωστή λέξη που λείπει
   
 7. Η διαδικασία της _______________ είναι ιδιαίτερα συχνή, για πλήθος προβλημάτων μπορεί να επιλυθεί με κατάλληλες επαναληπτικές διαδικασίες.
 8. Η επαναληπτική δομή «Επανάλαβε όσο» περιλαμβάνει κάποια(ες) διαδικασίες και λήγει με τη φράση ______________
 9. Η επαναληπτική δομή που περιλαμβάνει έλεγχο επανάληψης στο τέλος της διαδικασίας ξεκινά με τη φράση «Αρχή_επανάληψης » και λήγει με τη φράση ______________
 10. Η δομή «______________ από τ1 μέχρι τ2 με_βήμα β » αποτελεί ένα επαναληπτικό σχήμα ορισμένων φορών επανάληψης.
 11. Ο πολλαπλασιασμός _____________ απαιτεί πολλαπλασιασμό επί δύο, διαίρεση δια δύο και πρόσθεση.
 12. Ο αλγόριθμος που δεν διαθέτει τρόπο τερματισμού χαρακτηρίζεται ως _____________ βρόχος.

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

1: σωστό 7: Επανάληψης
2: σωστό 8: Τέλος_Επανάληψης
3: λάθος 9: Μέχρις ότου
4: σωστό 10: Για μεταβλητή
5: σωστό 11: αλά ρωσικά
6: λάθος 12: Ατέρμων

 

Κεφάλαιο 3

3.1

Δεδομένα

 1. Περιγράψτε τις σκοπιές από τις οποίες μελετά τα δεδομένα η Πληροφορική.

3.2

Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα

 1. Δώστε τον ορισμό της δομής δεδομένων.
 2. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων;
 3. Τι είναι οι δυναμικές δομές δεδομένων;

3.3

Πίνακες

 1. Τι είναι οι στατικές δομές δεδομένων;

3.4

Στοίβα

 1. Περιγράψτε τη δομή της στοίβας, καθώς και τις κύριες λειτουργίες της. Τι σημαίνει δομή LIFO;

3.5

Ουρά

 1. Περιγράψτε τη δομή της ουράς, καθώς και τις κύριες λειτουργίες της. Τι σημαίνει δομή FIFO;

3.6

Αναζήτηση

 1. Τι είναι η σειριακή (γραμμική) μέθοδος αναζήτησης; Σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η χρήση της; Δώστε τον αντίστοιχο αλγόριθμο.

3.7

Ταξινόμηση

 1. Δώστε τον ορισμό της ταξινόμησης (διάταξης).
 2. Τι σημαίνει δομή δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης;
 3. Δώστε τον αλγόριθμο της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής (ταξινόμηση φυσαλίδας - bubblesort). Πώς μπορούμε να αντιμεταθέσουμε δύο μεταβλητές;

 • 

Ασκήσεις 3ου Κεφαλαίου

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Αποτελεί δεδομένο ότι το ύψος ενός ατόμου είναι 1,90. Πληροφορία είναι ότι το άτομο αυτό είναι ψηλό.
 2. Κάθε δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εφαρμογή
 3. Δυναμικές είναι οι δομές που αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης
 4. Ένας πίνακας έχει σταθερό μέγεθος αλλά μεταβαλλόμενο περιεχόμενο
 5. Ένας πίνακας μπορεί να αποθηκεύσει και ακεραίους αλλά και πραγματικούς αριθμούς

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

1: σωστό 2: λάθος 3: λάθος
4: σωστό 5: λάθος  

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Μία ουρά διατηρεί τα δεδομένα ταξινομημένα ως προς τη σειρά άφιξής τους.
 2. Η υλοποίηση της ουράς χρησιμοποιεί μία μόνο μεταβλητή-δείκτη για τη διαχείριση των εισαγωγών/διαγραφών, όπως και η περίπτωση της στοίβας.
 3. Όταν ψάχνουμε σε ένα τηλεφωνικό κατάλογο χρησιμοποιούμε τη σειριακή μέθοδο αναζήτησης.

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

1: σωστό 2: λάθος 3: λάθος

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Η ταξινόμηση είναι χρήσιμη διαδικασία γιατί έτσι εκτελείται γρηγορότερα η αναζήτηση.
 2. Η ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής είναι πολύ αποτελεσματική σε πίνακες που είναι ταξινομημένοι κατά την αντίστροφη φορά σε σχέση με την επιθυμητή.
 3. Η ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής είναι πολύ αποτελεσματική αν ο πίνακας περιέχει ίσα κλειδιά.

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

1: σωστό 2: λάθος 3: σωστό

 

Κεφάλαιο 4ο - Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

4.1

Ανάλυση προβλημάτων

 1. Ποια βήματα περιλαμβάνει η ανάλυση ενός προβλήματος σε ένα σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον;
 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των μεθόδων ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων;

4.2

Μέθοδοι σχεδίασης αλγορίθμων

 1. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μία τεχνική επίλυσης προβλημάτων ώστε να αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία;
 2. Αναφέρατε τρεις τυποποιημένες κατηγορίες τεχνικών επίλυσης προβλημάτων.

 • 

Ασκήσεις 4ου Κεφαλαίου

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Η λύση σε ένα πρόβλημα μπορεί να προέλθει από ποικίλες και διαφορετικές προσεγγίσεις, τεχνικές και μεθόδους.
 2. Η ανάλυση ενός προβλήματος σε ένα σύγχρονο υπολογιστικό περιβάλλον περιλαμβάνει την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων.

  Επιλέξτε μεταξύ των προτεινόμενων μία σωστή απάντηση
 1. Η ανάλυση προβλημάτων περιλαμβάνει:
  α) καταγραφή υπάρχουσας πληροφορίας
  β) καταγραφή αποτελεσμάτων
  γ) αναγνώριση στοιχείων εισόδου του προβλήματος
  δ) πρόταση για την είσοδο και έξοδο των δεδομένων
 1. Κάθε τεχνική αλγορίθμων πρέπει να έχει:
  α) τη δική της υπολογιστική μηχανή
  β) τη δική της ακολουθία εντολών
  γ) τη δική της είσοδο και έξοδο
  δ) τη δική της γλώσσα προγραμματισμού

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

1: σωστό 2: λάθος
9: α 11: β

Ασκήσεις τετραδίου μαθητή που είναι εντός ύλης (Τεστ αυτοαξιολόγησης)

Κεφάλαιο 6ο - Εισαγωγή στον προγραμματισμό

6.1

Η έννοια του προβλήματος

 1. Ποια στάδια περιλαμβάνει η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή;

6.2

Ιστορική αναδρομή

6.2.1    Γλώσσες μηχανής

 1. Τι είναι ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής;

6.2.2    Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου

 1. Τι είναι οι συμβολικές γλώσσες και τι ο συμβολομεταφραστής;
 2. Ποια τα μειονεκτήματα των συμβολικών γλωσσών;

6.2.3    Γλώσσες υψηλού επιπέδου

 1. Αναφέρατε τρεις γλώσσες υψηλού επιπέδου.
 2. Για τι είναι κατάλληλη η FORTRAN;
 3. Σε τι προσανατολίζεται η COBOL;
 4. Η ALGOL είναι γλώσσα γενικής φύσης ή συνδέεται με συγκεκριμένες εφαρμογές;
 5. Η PL/1 είναι γλώσσα γενικής φύσης ή επιτρέπει παράλληλο προγραμματισμό;
 6. Η LISP είναι αντικειμενοστραφής γλώσσα ή προσανατολίζεται σε χειρισμό λιστών από σύμβολα;
 7. Η PROLOG προσανατολίζεται σε εμπορικές εφαρμογές ή σε προβλήματα τεχνητής νοημοσύνης;
 8. Για τι είναι κατάλληλη η BASIC; Τα προγράμματά της μεταγλωττίζονται ή εκτελούνται με τη βοήθεια διερμηνευτή;
 9. Για τι είναι κατάλληλη η PASCAL;
 10. Ποιο είναι  το σημαντικότερο πλεονέκτημα της JAVA; Χρησιμοποιείται για αντικειμενοστραφή ή για δομημένο προγραμματισμό;
 11. Η C είναι γλώσσα προγραμματισμού συστημάτων ή χειρισμού βάσεων δεδομένων;
 12. Τι σημαίνουν οι όροι προγραμματισμός οδηγούμενος από τα γεγονότα και  οπτικός προγραμματισμός;
 13. Η dBASE είναι γλώσσα μαθηματικών υπολογισμών ή χειρισμού βάσεων δεδομένων;
 14. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης γλωσσών υψηλού επιπέδου;
 15. Τι σημαίνει μεταφερσιμότητα ενός προγράμματος;

6.2.4    Γλώσσες 4ης γενιάς

 1. Η SQL επιτρέπει οπτικό προγραμματισμό ή είναι γλώσσα χειρισμού βάσεων δεδομένων μέσω ερωταπαντήσεων;

6.3

Φυσικές και τεχνητές γλώσσες

 1. Ποια είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν μία γλώσσα;
 2. Τι είναι το αλφάβητο μιας γλώσσας;
 3. Τι είναι το λεξιλόγιο μιας γλώσσας;
 4. Τι είναι το τυπικό και τι το συντακτικό της γραμματικής μιας γλώσσας;
 5. Τι σημαίνει σημασιολογία μίας γλώσσας;
 6. Είναι δυνατόν να εξελιχθεί μία γλώσσα προγραμματισμού;

6.4

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων

6.4.1    Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος

 1. Ποιος είναι ο σκοπός της από πάνω προς τα κάτω σχεδίασης προγραμμάτων;

6.4.2    Τμηματικός προγραμματισμός

 1. Ποια τα πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού;

6.4.3    Δομημένος προγραμματισμός

 1. Η εντολή GOTO που αλλάζει τη ροή εκτέλεσης ενός προγράμματος χρειάζεται στο δομημένο προγραμματισμό ή είναι περιττή;
 2. Δώστε τον ορισμό του δομημένου προγραμματισμού. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του;

6.5

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

 1. Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός στηρίζει τη φιλοσοφία του στα δεδομένα ή στις ενέργειες που γίνονται πάνω σε αυτά;

6.6

Παράλληλος προγραμματισμός

 1. Μπορεί να εκτελεστεί οποιοδήποτε πρόγραμμα σε πολλούς επεξεργαστές ή πρέπει να έχει προγραμματιστεί εξαρχής με αυτό το σκοπό;

6.7

Προγραμματιστικά περιβάλλοντα

 1. Τι είναι ένας μεταγλωττιστής;
 2. Περιγράψτε τα στάδια μεταγλώττισης και σύνδεσης ενός προγράμματος από το αρχικό πρόγραμμα ως το εκτελέσιμο.
 3. Τι είναι ένας διερμηνευτής;
 4. Περιγράψτε τη διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράμματος σε έναν διερμηνευτή.
 5. Τι είναι ο συντάκτης και τι ο συνδέτης;

 • 

Ασκήσεις 6ου Κεφαλαίου

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος.

 1. Τα προγράμματα σε γλώσσες υψηλού επιπέδου είναι ανεξάρτητα του υπολογιστή που αναπτύχθηκαν.
 2. Ο μεταγλωττιστής μας επιτρέπει να συντάσσουμε ένα πρόγραμμα.
 3. Τα λογικά λάθη ενός προγράμματος εμφανίζονται κατά τη μεταγλώττιση.
 4. Ο δομημένος προγραμματισμός επιτρέπει την άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε πρόγραμμα.

  Επιλέξτε μεταξύ των προτεινόμενων μία σωστή απάντηση.
   
 5. Χαρακτηριστικό του οπτικού προγραμματισμού είναι
  Α Επιτρέπει τη γραφική δημιουργία του περιβάλλοντος
  Β. Επιτρέπει την ανάπτυξη του προγράμματος σε τμήματα
  Γ. Είναι ταχύτερος στην εκτέλεση των προγραμμάτων
  Δ. Επιτρέπει την διαγραμματική παράσταση της σχεδίασης του προγράμματος
 6. Η Basic είναι
  Α. Κατάλληλη για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
  Β. Υποστηρίζει την ανάπτυξη παράλληλου προγραμματισμού
  Γ. Μία γλώσσα γενικής χρήσης
  Δ. Κατάλληλη μόνο για εκπαίδευση.
 7. Να συμπληρωθούν τα κενά
  Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται στη χρήση τριών στοιχειωδών δομών: της __________, της __________ και της __________
 8. Η μεταγλώττιση ενός προγράμματος γίνεται από τους __________ ή τους __________

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

 1. Σωστό
 2. Λάθος
 3. Λάθος
 4. Σωστό
 5. Α
 6. Γ
 7. Ακολουθίας, Επιλογής, Επανάληψης
 8. Μεταγλωττιστές, Διερμηνευτές

 

Κεφάλαιο 7ο - Βασικές έννοιες προγραμματισμού

 • 

Ασκήσεις 7ου Κεφαλαίου

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος.

 1. Οι τύποι μεταβλητών που δέχεται η ΓΛΩΣΣΑ είναι μόνο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΚΕΡΑΙΕΣ.
 2. Οι δηλώσεις των σταθερών προηγούνται πάντοτε των δηλώσεων των μεταβλητών.
 3. Τα σχόλια τοποθετούνται πάντα στην αρχή του προγράμματος.

  Επιλέξτε μεταξύ των προτεινόμενων μία σωστή απάντηση.
   
 4. Ποια από τις παρακάτω εντολές αυξάνει τη μεταβλητή Πλήθος κατά μία μονάδα
  Α) Πλήθος←Πλήθος+1
  Β) Πλήθος← +1
  Γ) Πλήθος← 1
  Δ) Πλήθος+1←Πλήθος
 5. Ποια η τιμή της μεταβλητής Α μετά την εκτέλεση της παρακάτω εντολής:
  Α ← (5+4/2*2)*2-(3*2+5-3)^2+9/3-2
  Α) -53
  Β) -37
  Γ) -125
  Δ) -45
 6. Να συμπληρωθούν τα κενά
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τεστ
  __________
  Π=3.14
  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  __________:Ε, Ακτίνα
  ΑΡΧΗ
      ΔΙΑΒΑΣΕ Ακτίνα
      Ε ← Π*Ακτίνα^2
      ΓΡΑΨΕ 'Εμβαδόν :', __________
  __________

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

 1. Λάθος
 2. Σωστό
 3. Λάθος
 4. Α
 5. Δ
 6. ΣΤΑΘΕΡΕΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, Ε, ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κεφάλαιο 8ο - Επιλογή και επανάληψη

 • 

Ασκήσεις 8ου Κεφαλαίου

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος.

 1. Κάθε εντολή ΑΝ περιλαμβάνει υποχρεωτικά το τμήμα ΑΛΛΙΩΣ.
 2. Κάθε τμήμα προγράμματος που χρησιμοποιεί την εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ μπορεί να γραφεί και με εντολές ΑΝ.
 3. Η χρήση εμφωλευμένων ΑΝ είναι καλή προγραμματιστική τακτική.
 4. Αν το Α έχει την τιμή 10 και το Β την τιμή 20 τότε η έκφραση (Α >8 ΚΑΙ Β<20) Ή (Α>10 Ή Β=10) είναι αληθής.

  Επιλέξτε μεταξύ των προτεινόμενων μία σωστή απάντηση.
 5. Τι θα εκτυπώσουν οι παρακάτω εντολές:

  Α←0
  Β←5
  Γ←10
  ΑΝ Α>10 ΤΟΤΕ
      ΑΝ Β >20 ΤΟΤΕ
      ΑΝ Γ >10 ΤΟΤΕ
          ΓΡΑΨΕ Γ
      ΑΛΛΙΩΣ
          ΓΡΑΨΕ 2*Γ
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
      ΑΛΛΙΩΣ
          ΓΡΑΨΕ Β
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΑΛΛΙΩΣ
      ΑΝ Β <10 ΤΟΤΕ
          ΓΡΑΨΕ Α
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  Α. 0
  Β. 10
  Γ. 5
  Δ. 20

 6. Να συμπληρωθούν τα κενά ώστε οι επόμενες εντολές να τυπώνουν πάντα τον μεγαλύτερο αριθμό από τους δύο που διαβάστηκαν.
  ΔΙΑΒΑΣΕ Α,Β
  ΑΝ Α<Β __________
      __________
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΓΡΑΨΕ Α
 7. Να συμπληρωθούν τα κενά ώστε οι επόμενες εντολές να τυπώνουν την τετραγωνική ρίζα.
  ΔΙΑΒΑΣΕ Α
  ΑΝ Α__________0 ΤΟΤΕ
      Ρίζα ← Τ_Ρ(Α)
      ΓΡΑΨΕ Ρίζα
  __________
      ΓΡΑΨΕ 'Δεν υπάρχει ρίζα'
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

 1. Λάθος
 2. Σωστό
 3. Λάθος
 4. Λάθος
 5. Α
 6. ΤΟΤΕ, Α ← Β
 7. >=, ΑΛΛΙΩΣ

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος.

 1. Οι εντολές που βρίσκονται σε μία επανάληψη ΓΙΑ εκτελούνται τουλάχιστο μία φορά.
 2. Κάθε επανάληψη μπορεί να γραφεί με την εντολή ΟΣΟ - ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.
 3. Σε περίπτωση εμφωλευμένων βρόχων, ο εσωτερικός πρέπει να περικλείεται ολόκληρος στον εξωτερικό.
 4. Η τιμή του βήματος αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε εντολή ΓΙΑ.

  Επιλέξτε μεταξύ των προτεινόμενων μία σωστή απάντηση.

 5. Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή ΓΡΑΨΕ Α
  Α←10
  ΟΣΟ Α<>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
      ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
          Α←Α-1
      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
      ΓΡΑΨΕ Α
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  Α. 10
  Β. 0
  Γ. 2
  Δ. Άπειρες
 6. Να συμπληρωθούν τα κενά ώστε οι επόμενες εντολές να τυπώνουν το άθροισμα των τετραγώνων των περιττών αριθμών που είναι μικρότεροι από 10.
  Άθροισμα←__________
  ΓΙΑ__________ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ ΒΗΜΑ __________
      Άθροισμα← __________ + Ι^2
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ Άθροισμα
 7. Να συμπληρωθούν τα κενά ώστε οι επόμενες εντολές να τυπώνουν το άθροισμα των αριθμών από 100 έως 200
  Κ←__________
  Σ←__________
  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
      Σ←Σ+Κ
      Κ←Κ+1
  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ __________
  ΓΡΑΨΕ Σ

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

 1. Λάθος
 2. Σωστό
 3. Σωστό
 4. Λάθος
 5. Γ
 6. 0, Ι, 2, Άθροισμα
 7. 100, 0, Κ>200

 

Κεφάλαιο 9ο - Πίνακες

 • 

Ασκήσεις 9ου Κεφαλαίου

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Όλοι οι πίνακες δηλώνονται στο τμήμα δήλωσης μεταβλητών του προγράμματος.
 2. Τα στοιχεία ενός πίνακα πρέπει να είναι του ιδίου τύπου.
 3. Η χρήση πινάκων αυξάνει την απαιτούμενη μνήμη για την εκτέλεση του προγράμματος.
 4. Ο δείκτης ενός μονοδιάστατου πίνακα πρέπει να είναι πάντα I.

  Επιλέξτε μεταξύ των προτεινόμενων μία σωστή απάντηση.
   
 5. Η δήλωση ενός ακεραίου πίνακα 5 στοιχείων γίνεται με την εντολή
  Α) ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Α[5]
  Β) ΑΚΕΡΑΙΕΣ:Α
  Γ) ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α[1], Α[2], Α[3], Α[4],Α[5]
  Δ) Α[5]:ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΕΡΑΙΩΝ
 6. Ποιες από τις παρακάτω εντολές υπολογίζουν το άθροισμα των στοιχείων ενός πίνακα Α με 10 στοιχεία
  Α)
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
      Σ←Σ+Α
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  Β)
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
      Σ←Σ+Ι
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  Γ)
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
      Σ←Σ+Α[Ι]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  Δ)
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
      Σ←Α[Ι]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  Να συμπληρωθούν τα κενά
   
 7. Οι πίνακες που χρησιμοποιούν ένα μόνο δείκτη για την αναφορά των στοιχείων τους, ονομάζονται __________ πίνακες.
 8. Οι επόμενες εντολές δίνουν στα στοιχεία ενός πίνακα την τιμή 0
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
      Α[__________]←0
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

 1. Σωστό
 2. Σωστό
 3. Σωστό
 4. Λάθος
 5. Α
 6. Γ
 7. Μονοδιάστατοι
 8. Ι

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Τα ονόματα και τα εισιτήρια 10 θεάτρων μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα δισδιάστατο πίνακα.
 2. Οι δισδιάστατοι πίνακες είναι οι πίνακες με τη μεγαλύτερη διάσταση που χειρίζονται οι γλώσσες προγραμματισμού.
 3. Η ταξινόμηση των στοιχείων ενός πίνακα πρέπει να γίνεται πάντα πριν από την αναζήτηση.
 4. Η δυαδική αναζήτηση είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος αναζήτησης.

  Επιλέξτε μεταξύ των προτεινόμενων μία σωστή απάντηση.
   
 5. Ποιες εντολές τυπώνουν τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα 5Χ5
  Α)
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
      ΓΡΑΨΕ Α[Ι]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  Β)
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
      ΓΡΑΨΕ Α[Ι, Ι]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  Γ)
  ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
      ΓΡΑΨΕ Α[J]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  Δ)
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
      ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
          ΓΡΑΨΕ Α[Ι,J]
      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  Να συμπληρωθούν τα κενά
   
 6. Ένας δισδιάστατος πίνακας με ίσες τις δύο διαστάσεις του λέγεται __________
 7. Οι παρακάτω εντολές υπολογίζουν και τυπώνουν το άθροισμα κάθε γραμμής ενός δισδιάστατου πίνακα Α5Χ5
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
      Σ←__________
      ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ __________
          Σ←__________+Α[__________,__________]
      ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
      ΓΡΑΨΕ Σ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

 1. Λάθος
 2. Λάθος
 3. Λάθος
 4. Λάθος
 5. Δ
 6. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΣ
 7. 0, 5,Σ, I,J

 

Κεφάλαιο 13ο - Εκσφαλμάτωση προγράμματος

13.1

Κατηγορίες λαθών

 1. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες λαθών που μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα πρόγραμμα;
 2. Τι είναι τα συντακτικά λάθη και πώς μπορούν να διορθωθούν;
 3. Τι είναι τα λάθη κατά την εκτέλεση του προγράμματος και πώς μπορούν να προβλεφθούν;
 4. Τι είναι τα λογικά λάθη και πώς μπορούν να ανιχνευθούν;

13.2

Εκσφαλμάτωση

 1. Τι σημαίνει εκσφαλμάτωση και ποιος ο στόχος της;
 2. Ποιες κατηγορίες λαθών μας απασχολούν περισσότερο κατά την εκσφαλμάτωση;

 • 

Ασκήσεις 13ου Κεφαλαίου

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Τα λάθη που προκύπτουν κατά το χρόνο εκτέλεσης είναι δυνατό να προκαλέσουν τη διακοπή του προγράμματος.
 2. Η ανίχνευση των λογικών λαθών ενός προγράμματος γίνεται από το μεταγλωττιστή.
 3. Με τα εργαλεία εκσφαλμάτωσης παρατηρούμε τι συμβαίνει στο παρασκήνιο της εφαρμογής κατά το χρόνο εκτέλεσης.
 4. Σε ένα πρόγραμμα μπορούμε να συμπεριλάβουμε γενικές διαδικασίες χειρισμού λάθους.
 5. Τα λάθη κατά το χρόνο εκτέλεσης ανιχνεύονται με τα εργαλεία εκσφαλμάτωσης.


 6. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει.
   
 7. Η λάθος συγγραφή μιας εντολής κώδικα είναι λάθος που εμφανίζεται κατά το χρόνο __________ του προγράμματος.
 8.  
 9. Τα λογικά λάθη εντοπίζονται με τη διαδικασία __________ του προγράμματος.

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

 1. Σωστό
 2. Λάθος
 3. Σωστό
 4. Σωστό
 5. Λάθος
 6. Σωστό
 7. Σχεδιασμού
 8. Σημεία διακοπής
 9. Ελέγχου

 

Κεφάλαιο 14ο - Αξιολόγηση - Τεκμηρίωση

14.3

Κύκλος ζωής λογισμικού

 1. Ποιες είναι τα βήματα ανάπτυξης ενός λογισμικού;
 2. Περιγράψτε την φάση Ανάλυσης και Σχεδίασης ενός προγράμματος.
 3. Περιγράψτε την φάση Υλοποίησης ενός προγράμματος.
 4. Περιγράψτε την φάση των Ελέγχων ενός προγράμματος.
 5. Περιγράψτε την φάση της Συντήρησης ενός προγράμματος.

 • 

Ασκήσεις 14ου Κεφαλαίου

Τεστ αξιολόγησης επίδοσης

Συμπληρώστε με σωστό ή λάθος

 1. Οι έλεγχοι είναι το τελευταίο στάδιο στην ζωή ενός προγράμματος.

Απαντήσεις τεστ αξιολόγησης επίδοσης

1: λάθος