Ύλη 2001-2002 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 1999.

1. Ανάλυση προβλήματος

1.1 Η έννοια πρόβλημα

1.2 Κατανόηση προβλήματος

1.3 Δομή προβλήματος

1.4 Καθορισμός απαιτήσεων

1.5 Κατηγορίες προβλημάτων

1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

2.1 Τι είναι αλγόριθμος

2.2 Σπουδαιότητα αλγορίθμων

2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων

2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου

2.4.1 Δομή ακολουθίας

2.4.2 Δομή επιλογής

2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών

2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες

2.4.5 Δομή επανάληψης

3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

3.1 Δεδομένα

3.2 Αλγόριθμοι+Δομές Δεδομένων =Προγράμματα

3.3 Πίνακες

3.4 Στοίβα

3.5 Ουρά

3.6 Αναζήτηση

3.7 Ταξινόμηση

4. Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

4.1 Ανάλυση προβλημάτων

4.2 Μέθοδοι σχεδίασης αλγορίθμων

6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

6.1 Η έννοια του προγράμματος

6.2 Ιστορική αναδρομή

6.2.1 Γλώσσες Μηχανής

6.2.2 Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου

6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου

6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς

6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες

6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων

6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος

6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός

6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός

6.5 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

6.6 Παράλληλος προγραμματισμός

6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ

7.2 Τύποι Δεδομένων

7.3 Σταθερές

7.4 Μεταβλητές

7.5 Αριθμητικοί τελεστές

7.6 Συναρτήσεις

7.7 Αριθμητικές εκφράσεις

7.8 Εντολή εκχώρησης

7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου

7.10 Δομή προγράμματος

8. Επιλογή και επανάληψη

8.1 Εντολές επιλογής

8.1.1 Εντολή ΑΝ

8.1.2 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ

8.2 Εντολές επανάληψης

8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

9. Πίνακες

9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες

9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες

9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες

9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

13. Εκσφαλμάτωση προγράμματος

13.1 Κατηγορίες λαθών

13.2 Εκσφαλμάτωση

 

14. Αξιολόγηση - Τεκμηρίωση

14.3 Κύκλος ζωής λογισμικού

Οι ενότητες 3.4, 3.5 εξετάζονται μόνο ως θεωρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών σκοπός του μαθήματος είναι η αλγοριθμική προσέγγιση στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και όχι η εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού. Οι μαθητές θα μπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε οποιαδήποτε μορφή παράστασης αλγορίθμου είτε σε «ΓΛΩΣΣΑ» είτε σε Pascal είτε σε Basic είτε σε Turbo Pascal είτε σε Quick Basic. Επισημαίνουμε ότι το συντακτικό και το λεξιλόγιο οποιασδήποτε γλώσσας δεν αποτελούν αντικείμενο της εξεταστέας ύλης.