Προσωπικές σημειώσεις

Ξεκίνησε από alkisg, 07 Οκτ 2019, 10:02:50 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

alkisg

Σε αυτό το θέμα θα κρατάω διάφορες σημειώσεις για εντολές που μου φάνηκαν χρήσιμες. Με βολεύει για να τις βρίσκω γρήγορα μέσω google "keywords site:alkisg.mysch.gr", αλλά μπορεί να τις βρει ενδιαφέρουσες και κάποιος άλλος.

alkisg

Μερικά προγράμματα, π.χ. vnc, xrdp, "ακούν" σε πόρτες > 1024. Σε μερικές περιπτώσεις τις χρειαζόμαστε σε < 1024, που εκεί όμως μπορεί να τρέξει προγράμματα μόνο ο root.

Παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε κάποιον που έχει εταιρικό firewall που επιτρέπει εξερχόμενες συνδέσεις μόνο σε web (θύρα 80). Τρέχουμε:

Κώδικας: Bash
xvnc4viewer -listen &
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 5500


Οπότε έτσι αυτός μπορεί να συνδεθεί στο VNC μας που ακούει πλέον και τη θύρα 80, με:

Κώδικας: Bash
x11vnc -connect srv1-dide.ioa.sch.gr:80

alkisg

#2
Προσάρτηση αρχείου .vdi εικονικής μηχανής χωρίς δικαιώματα διαχειριστή:
https://www.qemu.org/2021/08/22/fuse-blkexport/

qemu-storage-daemon --blockdev node-name=prot-node,driver=file,filename=gentoo.vdi --blockdev node-name=fmt-node,driver=vdi,file=prot-node --export type=fuse,id=exp0,node-name=fmt-node,mountpoint=mount-point,writable=on


Κλωνοποίηση σε άλλο τύπο με χρήστη του VirtualBox:

vboxmanage clonemedium disk srv.vmdk dst.vmdk --format VMDK --variant Fixed