Γενικό Λύκειο > Εξετάσεις 2009-2010

Επιχειρήματα μέσα από τα σχολικά βιβλία υπέρ της χρήσης πίνακα στο Γ

(1/47) > >>

bagelis:
Συνοψίζοντας την επιχειρηματολογία υπέρ του να γίνει δεκτή η λύση με πίνακες ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ:

σελ 90 σχολικό βιβλίο (όπως πολύ εύστοχα εντόπισε ο συνάδελφος): Υλοποιεί αλγόριθμο χρημιμοποιώντας πίνακα με άγνωστο αρχικά πλήθος στοιχείων.
Αλγόριθμος Δύναμη2
Δεδομένα // a, b //
!Σχόλιο: αποθήκευση στοιχείων πίνακα
power[1] ← a
i ← 1
pow ← 1
Όσο pow < b επανάλαβε
i ← i+1
pow ← 2* pow
power ← power[i-1] * power[i-1]
Τέλος_επανάληψης
σελ 91 Τετράδιο Μαθητή: Ξεκάθαρα καθορίζει ότι σε πρόγραμμα πρέπει να θέσουμε ένα μέγιστο μέγεθος, αλλά σε αλγόριθμο δεν υπάρχει θέμα, το βλέπεις γενικά.
Παράδειγμα 3
Δίνονται δύο ταξινομημένοι κατά αύξουσα σειρά μονοδιάστατοι πίνακες, ακε-
ραίων αριθμών. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο να συγχωνεύει τους δύο πίνακες σε
ένα τρίτο ο οποίος να είναι επίσης ταξινομημένος κατά αύξουσα σειρά. Οι δύο αρχικοί
πίνακες δεν μπορούν να περιέχουν περισσότερα από 100 στοιχεία ο καθένας.Η συγχώνευση είναι μία βασική λειτουργία των πινάκων και γενικότερα των δομών
δεδομένων. Στη συνέχεια δίνεται ένας πολύ απλός αλγόριθμος συγχώνευσης δύο τα-
ξινομημένων πινάκων σε ένα τρίτο ταξινομημένο πίνακα.
Θεωρείται ότι στην είσοδο του αλγορίθμου συγχώνευσης δίνονται δύο ταξινομημέ-
νοι, κατά αύξουσα σειρά, πίνακες Α και Β, μεγέθους Ν και Μ στοιχείων αντίστοιχα,
ενώ στην έξοδο προκύπτει ένας τρίτος πίνακας Γ μεΝ+Μταξινομημένα στοιχεία επί-
σης κατά αύξουσα σειρά.

σελ. 56 βιβλίο καθηγητή: Παραδέχεται σαφώς ότι ανάλογα με τα δεδομένα του προβλήματος μπορείς να θέσεις μέγιστο όριο, δεν έχει σημασία που το δείχνει σε μέγιστο, ουσιαστικά το επιχείρημα και στη δική μας περίπτωση είναι ίδιο. ΔΤ8.
To πρόβλημα αυτό ακολουθεί τον αλγόριθμο Ελάχιστη_Μέγιστη1 που δόθηκε
στο Παράδειγμα 3 (τιμές θερμοκρασίας από Μετεωρολογικό Κέντρο) του Τετρα-
δίου του Μαθητή.Χρειάζεται μόνο να δοθεί η κατάλληλη τιμή στις μεταβλητές
MIN και MAX σε σχέση με την εκφώνηση του προβλήματος.Επομένως εάν δοθούν
αρχικά
ΜΙΝ ←1000000
ΜΑΧ ←0
δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τον υπολογισμό του μικρότερου και του μεγαλύ-
τερου αριθμού προσπελάσεων.

bagelis:
Το μοναδικό αντεπιχείρημα σε όσα διάβασα είναι:

Ο πίνακας είναι στατική δομή δεδομένων και σε αυτές το μέγεθος παραμένει σταθερό και ορίζεται κατά τη στιγμή του προγραμματισμού.

Σωστότατο, αλλά ζητώντας η επιτροπή αλγόριθμο δεν ζήτησε προγραμματισμό αλλά σχεδίαση αλγοριθμικής λύσης.


Πραγματικά όμως υπάρχει μία πολύ σοβαρή παγίδα: να μην μπορούμε να πείσουμε να λύνουν οι μαθητές ασκήσεις χωρίς πίνακες. Αυτό μπορει να λυθεί εύκολα με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΔΗΓΙΑ που θα δοθεί ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ στα σχολεία, και θα είναι ξεκάθαρο από εδώ και πέρα.

bagelis:
Ακόμα ένα επιχείρημα (κάποιος συνάδελφος το ανέφερε, ευχαριστούμε)

Σελ 32 Τετράδιο Μαθητή Αραιοί Πίνακες είναι προφανές ότι το μέγεθος του πίνακα που δημιουργείται καθορίζεται κατά τη στιγμή της εκτέλεσης. Δεν γνωρίζεις από πριν τον αριθμό των μη μηδενικών στοιχείων του δισδιάστατου πίνακα.

Αντί να αποθηκεύσουμε αυτόν το δισδιάστατο πίνακα 4x5, θα θεωρήσουμε ένα μο-
νοδιάστατο πίνακα όπου θα τοποθετήσουμε μόνο τα μη μηδενικά στοιχεία, για τα ο-
ποία όμως χρειαζόμαστε τα στοιχεία των αντίστοιχων γραμμών και στηλών. Έτσι κα-
ταλήγουμε κάθε μη μηδενικό στοιχείο να αντιπροσωπεύεται από μία τριάδα στοι-
χείων, δηλαδή <γραμμή,στήλη,τιμή>. Για το λόγο αυτό δημιουργούμε ένα μονοδιά-
στατο πίνακα 18 θέσεων για τα 6 μη μηδενικά στοιχεία του αρχικού πίνακα.[/b/

Άρης Κεσογλίδης:
Συμφωνώ απόλυτα!!! :-)

Αλλιώς δεν έχει νόημα να μαθαίνουν τα παιδιά την ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ, όπου ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΕΣΤΙΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, αλλά το μάθημα θα ήταν η διδασκαλία μιας ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟ!!!!

bagelis:
τετράδιο μαθητή σελ. 35, κεφάλαιο 3  Παντελώς άγνωστος αριθμός δεδομένων...

ΔΣ4. Ενας μαθητής έχει μία συλλογή από δίσκους CD και για κάθε CD έχει καταγράψει
στον υπολογιστή τον τίτλο και την χρονιά έκδοσής του. Να ταξινομηθούν τα CD με
βάση την χρονιά τους και να υπολογισθεί ο αριθμός των CD που έχει ο μαθητής με
χρονολογία έκδοσης πριν από το 1995.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση