Γενικά > Linux

Παρωχημένα αποθετήρια του Ubuntu 12.04

(1/1)

alkisg:
Όσοι έχουν Ubuntu 12.04 και προσπαθήσουν να κάνουν ενημέρωση ή να εγκαταστήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα, θα δουν ένα μήνυμα λάθους ότι δεν βρέθηκαν τα αποθετήρια του Ubuntu.
Αυτό συμβαίνει επειδή μεταφέρθηκαν σε άλλον ιστοχώρο, αρχειοθέτησης παλιών εκδόσεων.
Οι παρακάτω εντολές θα ενημερώσουν τις πηγές και το σύστημα ώστε να μπορείτε ξανά να εγκαθιστάτε προγράμματα.


--- Κώδικας: Bash ---sudo sed -i -re 's/([a-z]{2}\.)?archive.ubuntu.com|security.ubuntu.com/old-releases.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.listsudo apt-get updatesudo apt-get dist-upgrade -ysudo apt-get purge --auto-remove -y $(dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }')

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση